30 mln zł na inwestycje drogowe w powiecie wołomińskim

Budowa nowego odcinka drogi do węzła Wołomin, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska – to największe inwestycje drogowe zaplanowane przez samorząd województwa na terenie powiatu wołomińskiego na rok 2021.

Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP. Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dotacja na renowację zabytków, w tym również sakralnych.

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje, zwłaszcza te w ochronie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować placówki służby zdrowia do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe. Partnerami projektu jest ponad 70 placówek, w tym również m.in. szpital powiatowy w Wołominie – dodaje marszałek.

Drugą pozycję w budżecie na 2021 r. stanowią drogi. Tylko w powiecie wołomińskim na ich budowę i modernizację samorząd województwa przeznaczy prawie 30 mln zł.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w powiecie wołomińskim:
• budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S-8 – 12,5 mln zł;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska – 10,9 mln zł;
• remont ponad 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km 35+550 do km 38+800 – 2,4 mln zł;
• remont 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 636 od km 22+500 do km 25+000 – 1,9 mln zł.

– Budżet województwa mazowieckiego na rok 2021 to możliwość utrzymania wielu wspólnych inwestycji dla rozwoju całego naszego regionu. Bez konsultacji z mieszkańcami nie możemy zgodzić się na destruktywny krok w postaci podziału administracyjnego – zaznacza Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców Mazowsza, w ramach pierwszej edycji BOM zrealizowane zostaną dwa projekty: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim (600 tys. zł) i Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (400 tys. zł).

Wsparcie dla placówek medycznych z powiatu wołomińskiego
Dzięki środkom unijnym w wysokości 360 mln zł do 75 szpitali i stacji pogotowia ratunkowego z Mazowsza trafia niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory do placówek z powiatu wołomińskiego trafiło ponad 20 sztuk aparatury medycznej i wyposażenia oraz 110 tys. sztuk środków ochrony osobistej
i 3 900 litrów płynów do dezynfekcji.
• Szpital w Wołominie: 8 sztuk sprzętu specjalistycznego i wyposażenia, 85 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 3 600 litrów płynów do dezynfekcji – 781 tys. zł;
• Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawy 1920 r. w Radzyminie: 15 sztuk sprzętu i wyposażenia, 25,6 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 300 litrów płynów do dezynfekcji. W styczniu do placówki trafił nowoczesny aparat RTG – 516,5 tys. zł.

Programy wsparcia
W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.
• Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
• Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
• Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
• Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
• Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
• Mazowiecki Instrument Wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
• Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
• Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
• Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;
• Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim – 703 tys. zł.

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.