Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym w sezonie zimowym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KRUS,

Jesień i zima są okresami kiedy rolnicy pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach trzech kampanii prowadzi działania prewencyjne mające na celu zwiększanie świadomości rolników dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku wiejskim, a tym samym zmniejszać liczbę wypadków w rolnictwie.

Warto stosować następujące zasady postępowania przy konserwacji, naprawie i parkowaniu maszyn:
• zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem
z pochyłości,
• stabilnie podpieraj maszyny, aby zapobiec ich opadnięciu lub przewróceniu,
• parkuj maszyny w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób,
• zabezpiecz przed opadnięciem maszyny, które remontujesz,
• naprawy sprzętu należy wykonywać przy wyłączonym silniku, wyjęciu kluczyka ze stacyjki i uruchomieniu hamulca postojowego,
• ciągniki i maszyny rolnicze powinny być przechowywane w miejscu i w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi i zwierząt.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni.

Przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym najczęściej są:
• zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
• brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:
• zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj zbędne przedmioty i niweluj nierówności),
• wyrównaj i w miarę możliwości utwardź nawierzchnię podwórza,
• zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
• zimą na bieżąco likwiduj śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
• zadbaj o właściwe oświetlenie podwórzy,
• sprawdzaj stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
• pamiętaj, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,

Hodowla zwierząt inwentarskich zwłaszcza w okresie zimowym w trybie zamkniętym wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty.

Warto stosować podstawowe zasady podczas obsługi zwierząt:
• bądź zdecydowany, ale spokojny i ostrożny,
• uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz,
• nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia,
• jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem,
• nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,
• nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu,
• nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi,
• nie używaj naprawianych prowizorycznie łańcuchów np. drutem,
• do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego przyczep.

Dbaj o właściwy stan budynków inwentarskich, które powinny być czyste, przestronne, dobrze oświetlone z wydzielonymi stanowiskami dla zwierząt oraz korytarzami paszowymi. Zadbaj o bieżącą wodę na stanowiskach dla zwierząt i kontroluj okresowo instalację elektryczną. Budynki inwentarskie spełniające powyższe warunki zapewnią zwierzętom dobrostan, a Tobie Rolniku bezpieczną pracę przy ich obsłudze.

Statystyki wypadkowe pokazują, że znajomość przepisów to jedno, a stosowanie tej wiedzy na co dzień w trakcie wykonywania pracy to już inna kwestia – każdy rolnik powinien nie tylko znać zasady bezpiecznej pracy, ale przede wszystkim przestrzegać ich w życiu codziennym.