Dodatkowy termin otwarcia kasy w UM Kobyłka

Urząd Miasta Kobyłka, fot: kobylka.pl

Urząd Miasta w Kobyłce pracuje już w zwykłych godzinach, ale do odwołania utrzymuje się ograniczenia w sposobie załatwiania spraw, polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Urząd jest czynny w poniedziałki w godz. 9-19, od wtorku do czwartku w godz. 8-16 i w piątki w godz. 8 – 14.

Reklama

Składać pisma, pobierać druki i odbierać worki na odpady będzie można tak, jak do tej pory – w przedsionku (wejście od strony parkingu) codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych można uiścić przelewem na rachunki indywidualne, jeśli są przydzielone lub na rachunek Urzędu: 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450. Jednocześnie od 21 kwietnia, we wtorki i czwartki w godz. 8-12 jest czynna kasa – żeby Mieszkańcy mieli możliwość uiszczenia należności. Wejście do kasy pojedynczo, schodami prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego, od ul. Wołomińskiej (wejście blisko biletomatu).

Z powodu dużego zainteresowania Mieszkańców uruchomiony zostanie dodatkowy termin otwarcia kasy – będzie czynna również w poniedziałki od godz. 12-18.

Od poniedziałku 11 maja płacić w kasie będzie zatem można w następujące dni:
– w poniedziałki w godz. 12-18;
– we wtorki w godz. 8-12;
– w czwartki w godz. 8-12.

Zapraszamy do kasy pojedynczo, schodami prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego, od ul. Wołomińskiej (wejście blisko biletomatu). Podczas czekania prosimy zachować bezpieczny odstęp (2 m).

Jednocześnie przypominamy o zakresie spraw, jakie można załatwić w Urzędzie Miasta Kobyłka zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 22 kwietnia 2020 r., w ramach zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

W Urzędzie Miasta Kobyłka można załatwić sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

W Urzędzie Miasta Kobyłka wszystkie sprawy, załatwiane są za pośrednictwem: operatora pocztowego, elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu lub poczty e-mail. Ograniczeniem tym nie podlegają sprawy wymienione w pkt 1-6, wymagające osobistego stawiennictwa, przy czym decyzję o konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwy dla załatwienia danej sprawy, na podstawie uprzednio uzyskanych informacji drogą telefoniczną lub przez portiera.