Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

w dniu 12 maja 2023 roku została podpisana umowa między Gminą Miasto Marki a Panem Michałem Kozielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GrinIS Michał Kozielski na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Marek.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w podziale na dwa etapy, gdzie:

I (pierwszy) etap obejmuje m.in.:
wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki jako spisu z natury przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego – drona wraz z pozyskaniem informacji o adresie budynku (miejscowość, ulica, nr domu, nr obrębu, numer działki ewidencyjnej), typie budynku (mieszkalny, mieszkalno-gospodarczy, gospodarczy, przemysłowy, inny), rodzaju azbestu (płyty karo, płyty faliste), stopniu pilności (1,2,3),
wprowadzenie danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl),

II (drugi) etap obejmuje m.in.:
opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”; układ i zawartość aktualizacji programu należy opracować w konsultacji z Zamawiającym.

Dlatego też informujemy, że w dniach od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku, na terenie Gminy Miasto Marki, przedstawiciele firmy GrinIS, będą przeprowadzać inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Każdy z przedstawicieli wykonawcy będzie posiadał identyfikator ze zdjęciem i upoważnienie Burmistrza Miasta Marki do przeprowadzania inwentaryzacji.

Sama inwentaryzacja będzie prowadzona zarówno jako spis z natury (kontrole wizualne), jak również za pomocą bezzałogowego statku latającego – drona.