Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Pieniądze, fot: pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wdraża programy wsparcia dla przedsiębiorców. 1 lutego br. ruszył kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji branżowej dla mikro- i małych przedsiębiorców. Firmy dotknięte obostrzeniami, wykazując spadek przychodów, mogą otrzymać 5 tys. zł dotacji.

Pomoc dla małych i mikroprzedsiębiorców
1 lutego br. ruszyła kolejna transza pomocy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie uruchomił nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

– Od 1 lutego do 31 marca czekamy na wnioski małych i mikroprzedsiębiorców z terenu powiatu wołomińskiego. Mogą oni otrzymać jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem firmy – tłumaczy Grażyna Krupa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. – Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji, czyli od daty wypłaty środków na konto przedsiębiorcy. Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych – dodaje Grażyna Krupa.

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy spełniają trzy podstawowe kryteria:
1. Na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, wskazanymi konkretnymi kodami, których wykaz można znaleźć na stronie wołomińskiego PUP LINK. Znaleźli się wśród nich m.in. detaliczni sprzedawcy odzieży, obuwia, żywności, napojów, wyrobów tytoniowych oraz innych wyrobów (w sklepach oraz na straganach i targowiskach), wskazane firmy transportowe, hotele i obiekty zakwaterowania, restauracje i inne placówki gastronomiczne, firmy świadczące usługi turystyczne, rekreacyjne, niektóre z obszaru usług medycznych, artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych czy edukacyjnych, a także zajmujących się produkcją audiowizualną, fotograficzną, muzyczną i eventową.
2. Których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
3. Którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wnioski można składać do 31 marca br. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. Wnioski w formie papierowej nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje i kryteria, a także wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy LINK.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Walka ze skutkami COVID-19 wśród przedsiębiorców znalazła się również na liście priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2021. Nabór wniosków do KFS odbędzie się między 8 a 15 lutego br.

Środki z Funduszu przeznaczone będą m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń, zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność, wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów, osób chorych czy niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.

Jednak walka ze skutkami pandemii to nie jedyne kryterium otrzymania wsparcia na KFS. Środki na kształcenie ustawiczne otrzymają także m.in. osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, osoby po 45 roku życia, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Środki KFS będą przyznawane również na wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz na realizację szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.