Konkurs na wsparcie rozwoju sportu w 2024 roku

Konkurs na wsparcie rozwoju sportu w 2024 roku, fot. marki.pl

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Miasta Marki.

Wniosek z zakresu rozwoju sportu skierowany jest do klubów sportowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność na obszarze Marek i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Sposób i termin zgłaszania wniosków o dotacje:

  1. Wniosek, należy wypełnić w języku polskim na druku zgodnym ze wzorem określonym w uchwale nr XXIX/360/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki.
  2. Wniosek należy złożyć w aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem: https://marki.engo.org.pl do dnia 23 lutego 2024 roku do godz. 20:00.
  3. Wnioski złożone po upływie terminu podanego w ogłoszeniu konkursowym zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  4. Wszystkie wnioski zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwrócone wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Odpowiedzialność za dostarczenie wniosku spoczywa na wnioskodawcy.

Termin realizacji projektów:

  1. Projekt można rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 11 marca 2024 roku. Kwotę przyznanej dotacji można wykorzystywać dopiero od dnia podpisania umowy.
  2. Zadanie musi zostać ukończone najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku (wszystkie płatności za realizacje zadania muszą być dokonywane najpóźniej do końca realizacji zadania).
  3. Zadanie musi trwać co najmniej 12 tygodni.

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w 2024 r. wynosi 150 000,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się  TUTAJ.