Konsultacje społeczne wykazu kąpielisk w Zielonce

Konsultacje społeczne, fot: zielonka.pl

Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2020.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 stycznia 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2020 r.

Zaproszenie skierowane jest do zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych z terenu Miasta Zielonka.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2020 jest udostępniony poprzez:
– publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce
pn. ”Konsultacje społeczne”,
– publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,
– wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 (parter),
– zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Forma prowadzenia konsultacji
Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:
– w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Zielonka nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka (ogłoszenie wraz z wnioskiem dostępne na stronie www.zielonka.pl)
i złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania go na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu),
– w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Zielonka nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka (ogłoszenie wraz z wnioskiem dostępne na stronie www.zielonka.pl) i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres um@zielonka.pl.