Krzysztof Strzałkowski: Podatek od strat szpitali to realny problem

Krzysztof Strzałkowski - Radny Sejmiku Mazowsza

Polski Ład nakłada na szpitale nowy podatek, który może posłużyć do wprowadzenia komisarzy do placówek, które rząd chciałby zabrać samorządom. Jest stanowisko sejmiku.

· Nowy Ład wprowadził podatek, który firmy muszą zapłacić nawet jeśli przynoszą straty
· Odpowiedzialność zbiorowa miała przykryć problemy z kontrolą firm
· Nie przewidziano jednak, że jest wiele firm które będą musiały zapłacić nowy podatek, choć nie mogą przynosić zysków
· Pośród tych firm są działające na podstawie prawa handlowego szpitale
· By uniemożliwić wykorzystanie podatku do przejęcia szpitali Sejmik Mazowsza przyjął dziś stanowisko wzywające do zmian

Problem nowego, przypadkowego opodatkowania szpitali przez Polski Ład, na który zwrócił uwagę Krzysztof Strzałkowski zauważyli eksperci i media. Piszą o nim dziś „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” czy Money.pl.

O co chodzi?
W ramach Polskiego Ładu, rząd chciał nałożyć podatek na wszystkie firmy, których zysk jest mniejszy niż 1 procent przychodów. – Zamiast kontrolować firmy czy straty są rzeczywiste czy fikcyjne, postanowiono na odpowiedzialność zbiorową – mówi Krzysztof Strzałkowski, radny mazowieckiego sejmiku. Przygotowując przepisy rząd jednak nie przewidział, że poza spółkami prawa handlowego takimi jak PGNiG, które mają ustawowo regulowane ceny, jest szereg podmiotów, które nie mogą przynosić zysków, ale nie łapią się na przygotowany wyjątek np. działające na zasadach prawa handlowego samorządowe szpitale.

Eksperci są zgodni, że dla borykających się ze wzrostem kosztów zakupu energii, materiałów i usług szpitali, dodatkowy 10 procentowy podatek to gwóźdź do trumny. – Istnieje poważne ryzyko, że w stosunku do niewygodnych dyrektorów szpitali, czy innych spółek medycznych, po wprowadzeniu podatku może zostać wprowadzony rządowy komisarz pod pozorem generowania strat – zwraca uwagę Strzałkowski.

Jak to będzie działać?
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, które jest spółką z o.o. i prowadzi trzy szpitale: Szpital Kolejowy w Pruszkowie, Szpital rehabilitacyjno – ortopedyczny w Konstancinie – Jeziornie oraz Szpital na ulicy Barskiej w Warszawie. W nowym roku za jedzenie oraz za nośniki energii zapłacą łącznie 8 milionów złotych więcej, a wyceny procedur NFZ nie uwzględniają tych wzrostów. Dlatego jest 100 proc. pewności, że spółka będzie musiała przynieść stratę, a mimo to będzie musiała zapłacić kolejny 10 proc. podatek.

Ministerstwo Zdrowia kilka tygodni temu opublikowało nowy projekt ustawy reformującej szpitale, w której zakłada, że w kolejnych latach będzie przejmować zarząd lub wskazywać osoby zarządzające szpitalami, które są w złej kondycji finansowej.

O co walczymy?
– Potrzebna jest jak najszybsza nowelizacja ustawy, która w jasny sposób wskaże, że nowy podatek nie będzie dotyczyć spółek takich jak szpitale, a także wyrównania wycen w NFZ względem spowodowanej działaniami rządu inflacji – wyjaśnia Krzysztof Strzałkowski. Jego zdaniem w przeciwnym razie, służba zdrowia zostanie ostatecznie pogrążona. – Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby gdyby nakładany na przedsiębiorców z góry podatek zniknął całkowicie, a zastąpiły go funkcjonujące dobrze służby, które będą w stanie sprawdzić kto zaniża zyski, a kto nie – wyjaśnia Strzałkowski. Jednak jego zdaniem jak pokazały doświadczenia pandemii, nie ma szans by obecna władza stworzyła cokolwiek co działa.

Sejmik Mazowsza interweniuje
W związku z tym Sejmik Mazowsza przyjął dziś stanowisko w sprawie „Ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w tym działalność podmiotów szpitalnych”, w którym wzywa do:

1. rzeczywistego wykonania przez projektodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku, sygn. akt K 4/17, poprzez zapewnienie wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wprowadzenie mechanizmów waloryzujących wartości kontraktów szpitali publicznych o realne wzrosty kosztów;
2. pilnego przyjęcia kolejnej reformy podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, skutkującej stabilizacją systemu finansowania, poprawą dostępności do świadczeń i umożliwiającą rozwój szpitalnictwa;
3. dokonania rzeczywistej wyceny przez publicznego płatnika świadczeń opieki zdrowotnej uwzględniającej rosnące koszty związane z prowadzeniem działalności leczniczej;
4. wprowadzenia mechanizmu wspierającego restrukturyzację zobowiązań podmiotów szpitalnych z uwagi na niedofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zapewnieniu rzeczywistego wpływu na tworzenie i wdrażanie planów rozwojowo-naprawczych przez podmioty szpitalne oraz podmioty nadzorujące;
5. zrewidowanie roli oraz uprawnień Agencji Rozwoju Szpitali z ukierunkowaniem przypisanych jej zadań i kompetencji na działania wspierające restrukturyzację zobowiązań i modernizację podmiotów szpitalnych;
6. zapewnienia środków finansowych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz mechanizmu
7. gwarantującego (np. w formie promesy) podmiotom szpitalnym źródło pokrycia kosztów związanych z realizacją planów rozwojowo-naprawczych, w tym zmianą rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych (tzw. przeprofilowanie).