Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Wołomińskim

Wojsko Polskie, fot: fotolia.com

Zarządzeniem nr 25 z dnia 24 stycznia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki ustalił termin kwalifikacji wojskowej w roku 2018 na terenie powiatu wołomińskiego – kwalifikacja odbywać się będzie w okresie od 5 marca do 27 kwietnia 2018 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta).
Telefon: 22 787-43-01 lub 03 wew. 136
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 1999,
2. mężczyźni urodzeni w latach1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:
1) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN

1. Wołomin: 05.03. – 14.03.
2. Zielonka: 14.03. – 16.03.
3. Marki: 19.03. – 23.03.
4. Kobyłka: 26.03. – 29.03.
5. Strachówka: 29.03.
6. Radzymin: 03.04. – 09.04.
7. Tłuszcz: 10.04. – 13.04.
8. Ząbki: 13.04. – 19.04.
9. Klembów: 20.04.- 23.04.
10. Jadów: 24.04.
11. Dąbrówka: 25.04.
12. Poświętne: 26.04.
kobiety i dzień dodatkowy: 27.04.

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 30 marca 2018 r. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 5 marca, a 27 kwietnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
• Dorota Romańczuk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (przyziemie / wejście B / pokój 012)
Telefon: (22) 787-43-03 wew. 104

ZAWIADOMIENIE O POBIERANIU NAUKI ORAZ ZARZĄDZENIE WOJEWODY

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracowników, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145 poz. 1539, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 735),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 51),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258).

źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie