Marecki Budżet Obywatelski powrócił

Ogród zmysłów- projekt z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, fot: marki.pl

Marecki Budżet Obywatelski (MBO) powrócił, Rada Miasta przyjęła stosowne uchwały, a organy nadzoru nie miały uwag.

Rozpoczął się właśnie pierwszy etap MBO. – W tym roku mamy do dyspozycji 800 tysięcy, z czego 650 tysięcy na zadania twarde, a 150 tysięcy na zadania miękkie – podkreśla burmistrz Jacek Orych. Przyjmowanie propozycji zadań trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59.

Zadania w ramach MBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
1) zadań twardych – zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.
2) zadań miękkich – działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.

Zgłaszanym zadaniem w ramach MBO może być inicjatywa mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju Marek. Inicjatywą mieszkańców jest zadanie polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej, ale także niezwiązane z rozwojem infrastruktury miejskiej, w szczególności dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym lub rekreacyjnym.

Zadania w ramach MBO mogą zgłaszać mieszkańcy miasta lub grupa mieszkańców miasta. Grupa mieszkańców miasta zgłaszająca projekt zadania wyznacza maksymalnie 2 osoby do kontaktów, które są wskazane w formularzu zgłoszenia zadnia i które w imieniu grupy mogą kontaktować się z Zespołem oraz podejmować wiążące decyzję w zakresie ewentualnych zmian lub uzupełnień zadania. Zadania w ramach MBO może wybierać każdy mieszkaniec Miasta. Zadanie musi zostać poparte przez minimum 15 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec miasta może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby zadań w ramach MBO. Szczegóły i formularze na stronie Urzędu Miasta Marki LINK.