Mutka vel Zielonka czyli nagroda Towarzystwa Przyjaciół Zielonki

W tym roku już po raz trzynasty przyznawana będzie nagroda Mutka vel Zielonka ustanowiona przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do soboty (15.04).

 

Zgodnie z Regulaminem Nagrody jest ona przyznawana za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie działalności społecznej, kulturalnej, ekonomicznej, sportowej i innej, które obok niekwestionowanej, wysokiej oceny merytorycznej przyczyniły się do integracji społeczności Zielonki. Szczególnie preferowane są dokonania osób bezinteresownie kierujących się w swoim działaniu dobrem publicznym, a nie przynależnością partyjną, wyznaniową, czy jakąkolwiek inną, świadomie inspirujących aktywność społeczną i inicjatywy lokalne, w tym także działania na rzecz ochrony środowiska, kultury, działania charytatywne, gospodarcze i inne.

W poprzednich latach nagroda Mutka vel Zielonka przyznana została między innymi za:

– serdeczną pomoc, wsparcie i pociechę niesioną przez wiele lat wszystkim, którzy jej potrzebują.
– realizację filmu „11 listopada” opowiadającego o mieszkańcach z Zielonki, rozstrzelanych w listopadzie 1939 roku za uczczenie Święta Narodowego.
– przygotowanie książki „Ludzie i historie” opisującej dzieje mieszkańców Zielonki.
– za wieloletnie propagowanie idei wolontariatu i działań charytatywnych oraz realizację spotkań dzieci niepełnosprawnych i Festiwali Misyjnych.
– za patriotyzm, ideowość i niezłomną postawę której nie zachwiały nawet najbardziej niesprzyjające uwarunkowania polityczne.
– za reprezentowanie Polski w łyżwiarstwie szybkim,zdobycie brązowego medal na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w 2010r. Będącego najwyższym rangą odznaczenie sportowym uzyskanym przez zawodniczkę wywodzącą się z Zielonki.
– za krzewienie wśród młodzieży gimnazjalnej przywiązania do „małej ojczyzny”, a w szczególności za realizację programów ekologiczno-wychowawczych w zakresie tradycji kultury oraz ekologii.
– za zorganizowanie i działanie w grupie wolontariuszy „Przyjaciele Zwierząt”.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przyznane zostaną dwa rodzaje Nagrody:
– za całokształt osiągnięć
– za osiągnięcia w roku kalendarzowym 2016

Laureatami Nagrody mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: instytucje, organizacje oraz obywatele Zielonki zarówno indywidualnie, jak i grupowo oraz Kapituła Nagrody.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce przy ulicy Łukasińskiego 1/3, pokój 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Zgłoszenia – w zamkniętych kopertach /z dopiskiem „Nagroda TPZ”/ – powinny zawierać: imię i nazwisko kandydata do Nagrody, uzasadnienie kandydatury, imię, nazwisko (lub nazwę organizacji), adres, e-mail, telefon, podpis zgłaszającego, w przypadku organizacji podpisy i adresy osób upełnomocnionych. Zgłoszenia można składać na formularzach znajdujących się na stronie internetowej: www.zielonka.pl, nie jest to jednak warunek konieczny.

źródło: Urząd Miasta Zielonka