Nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024

Nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024; źródło: wolomin.org

Dobiega końca obecna kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów. To były trzy trudne lata aktywności seniorów w WRS.

Wymogi sanitarne związane z pandemią covidową ograniczyły możliwości działania Rady na ponad rok. Mimo tego w ciągu trzech lat udało się zrealizować wiele projektów i inicjatyw z różnych dziedzin życia. w tym organizację popularnych rajdów rowerowych, spotkań rocznicowych, imprez okolicznościowych czy wycieczek. Ważnym elementem były podejmowane przez Radę kwestie ochrony zdrowia, w tym walki z covidem czy cukrzycą. Obecna WRS nawiązała także kontakty ze swoimi odpowiednikami z kilku miast i dzielnic. Seniorzy często gościli w Urzędzie Miejskim dzieląc się swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami na temat bieżących problemów gminy.

Burmistrz Wołomina ogłosiła już nowy nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2022 – 2024. Kandydatki lub kandydaci powinni być zgłaszani według kwestionariusza zamieszonego na stronie gminy Wołomin, przez senioralne organizacje pozarządowe, kluby senioralne, organizacje działające na rzecz osób starszych czy też uniwersytet trzeciego wieku. Wszystkie te organizacje muszą być z terenu gminy Wołomin. Zgodnie ze statutem do obsadzenia w Radzie będzie 18 miejsc, natomiast 3 przedstawicieli będzie nominowanych przez Burmistrz Wołomina. W skład WRS mogą wejść wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Termin zgłaszania kandydatur – do 3 grudnia 2021 r.

Do zadań Rady należą:

  • ścisła współpraca z władzami Gminy Wołomin przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych z terenu Gminy,
  • inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz wytyczenie zakresu ustalenia priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej,
  • bieżące monitorowanie i raportowanie Burmistrzowi Wołomina o potrzebach wołomińskich seniorów,
  • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
  • informowanie społeczności gminy o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
  • umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami,
  • niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
  • upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach
  • prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia współpracy Gminy Wołomin ze środowiskiem Seniorów
  • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Burmistrza Wołomina i Radę Miejską w Wołominie, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów

Organizacje senioralne z gminy Wołomin mogą nominować swoich przedstawicieli do członkostwa w nowej Radzie. Osoby starsze są ważnym elementem funkcjonowania struktury społecznej gminy a WRS niezbędną ich reprezentacją.