Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu, fot: zielonka.pl

Urząd Miasta Zielonka przypomina, iż 31 stycznia 2021 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz uiszczenia stosownej opłaty za wydane zezwolenia.

31 stycznia 2021 r. wypada w niedzielę i nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na poniedziałek.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z odpowiednią opłatą dodatkową oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wobec powyższego należy podać wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2021 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

1. bezpośrednio w Urzędzie Miasta w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00. Urząd pracuje w reżimie sanitarnym, dlatego też prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 761 39 41.

2. za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Miasta Zielonka, Urząd Stanu Cywilnego – Działalność Gospodarcza, ul. Lipowa 5 05-220 Zielonka;

3. poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego egzemplarza oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej przez wejściem do Urzędu – należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie otrzymacie Państwo potwierdzenia złożenia oświadczenia:

4. za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Zielonka pod nr 22 761 39 41.

Szczegółowe informacje oraz formularz oświadczenia dostępne są na stronie Urzędu Miasta Zielonka LINK.