-3.9 C
Wołomin
czwartek, 30 listopada, 2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przed rozpoczęciem korzystania w jakikolwiek sposób z Serwisu wwl24.info, każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności, określającej zasady gromadzenia przez Serwis danych osobowych dostarczanych przez użytkowników. Jeśli nie akceptujesz postanowień Polityki Prywatności, uprzejmie prosimy o nie korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji. W przypadku pytań co do treści Polityki Prywatności, uprzejmie prosimy o kontakt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WWL24

I. DEFINICJE

1. Następujące zwroty użyte w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z niniejszym punktem, chyba że szczegółowe postanowienie stanowi inaczej:
a. Adres IP: oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację identyfikującą Użytkownika;
b. Dane Osobowe: oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a gromadzone za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez Administratora;
c. Administrator: oznacza WWL Media, Jacek Kubiak z siedzibą w Markach, ul. Lisa Kuli 1, 05-270 Marki
d. Polityka: oznacza niniejszą politykę prywatności Serwisu;
e. Serwis, portal WWL24: oznacza serwis internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem www.wwl24.info;
f. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.);
g. Użytkownik: oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające z Serwisu, w tym poprzez udostępnianie Serwisowi swych Danych Osobowych;
h. Witryny Zewnętrzne: oznacza strony internetowe, serwisy, witryny i portale, które nie stanowią własności Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższa polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z portalu www.wwl24.info.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest WWL Media Jacek Kubiak z siedzibą w Markach, ul. Lisa Kuli 1, 05-270 Marki. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. ZAKRES, CEL PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator podejmuje aktywne działania przewidziane przepisami Ustawy, mające na celu ochronę udostępnionych przez Użytkowników swych Danych osobowych podawanych w związku lub w trakcie korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
2. Użytkownicy Serwisu korzystają z niego w sposób anonimowy. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich Danych Osobowych, co zawsze następuje dobrowolnie. Brak udostępnienia Danych Osobowych przez Użytkownika może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, może wiązać się z pozyskaniem przez Administratora danych identyfikacyjnych takich urządzeń, w szczególności operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego, danych abonenta, danych o lokalizacji.
4. Administrator może za pośrednictwem Serwisu prowadzić sondaże i ankiety, w tym zadawać pojedyncze zindywidualizowane pytania w celu udostępnienia przez Użytkownika określonych danych, w tym również Danych Osobowych, jak i tak udostępnione dane gromadzić. Uczestnictwo w ww. sondażach i ankietach oraz udzielanie odpowiedzi jest zawsze dobrowolne.
5. Dane Osobowe udostępniane na potrzeby korzystania z Serwisu nie mogą obejmować „danych wrażliwych”, w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.
6. Administrator może wymagać od Użytkownika udostępnienia następujących Danych Osobowych:
a. imienia i nazwiska;
b. adresu;
c. numeru telefonu;
d. adresu e-mail.
7. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, jak również usunięcia w całości lub w części udostępnionych Danych Osobowych, co może wiązać się z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji.
8. Administrator może odmówić wykonania czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Serwisu lub innych przepisów wiążących Użytkownika, w tym przepisów powszechnie obowiązujących, a zachowanie udostępnionych Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.
9. W celu udoskonalenia portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników Administrator portalu gromadzi dane, które dotyczą interakcji Użytkownika z portalem WWL24 – usługami i treściami. W szczególności gromadzi informację dotyczące:
a. logowania i urządzenia – logi systemowe i numer IP urządzenia, z którego dokonano połączenia,
b. danych dotyczących statystyk odsłon, ruchu do i z portalu WWL24;
c. tagów internetowych, danych o nawigacji lub lokalizacji.
10. Administrator portalu WWL24 wykorzystuje dane gromadzone od Użytkownika
w wymienionych celach:
a. informowaniu Użytkownika o nowych usługach i treściach,
b. informowaniu Użytkownika o treściach i usługach Partnerów Administratora,
c. monitorowania usług i treści, a także wprowadzania ich ulepszeń,
d. prowadzenia kampanii marketingowych, promocyjnych jednak wyłącznie
pod warunkiem otrzymania wcześniejszej zgody od Użytkownika,
e. jeśli Użytkownik zapisał się do listy newsletterowej – wysyłanie mu bezpłatnych newsletterów.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Formularz, który wypełnia Użytkownik w trakcie rejestracji do portalu WWL24, proces logowania do portalu zabezpieczony jest zaszyfrowaną komunikacją z użyciem certyfikatu SSL.
2. Wszelkie informacje dotyczące Użytkowników są przechowywane i przetwarzane przez Administratora portalu WWL24 w sposób zachowujący wszelkie środki bezpieczeństwa i zachowania poufności, jednocześnie spełniające wymagania polskiego prawa.
3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie osoby upoważnione pisemną zgodą. Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Portal WWL24 wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach udostępni dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, osobom trzecim bądź instytucjom jednak dzieje się to za zgodą Użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.
5. Portal WWL24 oświadcza, że może anonimowo ujawniać statystyki zbiorcze, zestawienia, które dotyczą np. liczby unikalnych Użytkowników portalu. Jednak dane te nie stanowią danych osobowych Użytkowników i nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Zarejestrowany Użytkownik udostępniający dane osobowe portalowi WWL24 ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich, czy też usuwania. Działania te może wykonać także sam Użytkownik.
2. Użytkownik ma możliwość wyboru, w jakim zakresie chce korzystać z usług dostępnych w portalu i udostępniać swoje Dane Osobowe.
3. Użytkownik korzystający z portalu WWL24 może zwrócić się do Administratora o usunięcie jego danych osobowych w całości bądź w określonej części.
4. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienie sprawy.

V. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE POZOSTAŁYCH DANYCH – COOKIES

1. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez Użytkownika Danymi Osobowymi oraz rejestrowanymi Adresami IP, Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera informacje o Użytkownikach wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz Google, które:
a. wykorzystuje celem tworzenia statystyk Serwisu;
b. umocowany jest do udostępnienia informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym, jeśli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, jak i w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym.
3. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie powodują zmiany konfiguracji jego urządzeń oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu: dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; podtrzymania sesji logowania w Serwisie; indywidualizację Serwisu; tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji.
4. W Serwisie wykorzystywane są pliki „cookies”:
a. sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu dokonanego w dowolnej formie przez Użytkownika i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania;
b. Google Analitics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk Serwisu.
5. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies”, należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
6. Pozostawanie w Serwisie bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Portal WWL24 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności,
o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie portalu.
2. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności Użytkownicy powinni wysłać na adres: kontakt@wwl24.info