Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wypłaca sukcesywnie środki w ramach Tarczy Antykryzysowej

Pieniądze, fot. Fotolia

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił już ponad 27 mln złotych wsparcia dla przedsiębiorców. Ochroną zostało objętych ponad 5,5 tys. miejsc pracy w powiecie wołomińskim.

Trwa obecnie trzeci nabór wniosków, skierowany do przedsiębiorców, pracodawców z powiatu wołomińskiego, tj.:
– mikro-, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS;
– przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników, na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Z zasadami udzielania dofinansowania oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej www.wolomin.praca.gov.pl oraz na platformie www.praca.gov.pl

Nabór potrwa od 28 maja do 10 czerwca 2020 r. W czerwcu będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na sprawną obsługę sprawy.

Dopuszcza się również złożenie wniosku w następujących formach:
1. W formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
– na adres poczty elektronicznej: wawo@praca.gov.pl,
– za pomocą platformy ePUAP.
2. W formie papierowej, składając dokumenty w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej urny na dokumenty, znajdującej się przed wejściem holu głównego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, w Filii w Radzyminie oraz w Filii w Tłuszczu (w godzinach 08:00 – 15:00).

W trybie ciągłym prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku nowelizacji przepisów zmianie uległa data z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r., przed którą mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą, co stanowi warunek przyznania pożyczki.

Komplet dokumentów o przyznanie pożyczki, składany w formie papierowej, powinien zawierać:
– Wniosek o dofinansowanie – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę ;
– Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Umowa o wypłatę dofinansowania – 2 egzemplarze podpisane przez wnioskodawcę i zaparafowane na każdej stronie.

Złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów znacznie ułatwi pracownikom urzędu sprawne rozpatrzenie wniosku.