Powraca Marecki Budżet Obywatelski

Marecki Budżet Obywatelski, ilustracja: marki.pl

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki. Zgłoszenia można dokonać do 26 lutego do godz. 14:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zeskanowany należy przesłać drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl, w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Marki, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki oraz za pośrednictwem profilu ePUAP. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego, pełnoletniego kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 18 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w sali ślubów Urzędu Miasta Marki.

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności: monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta uprawnionych do udziału w konsultacjach, wstępna weryfikacja formalna złożonych projektów zadań, wstępna ocena projektów zadań pod względem merytorycznym, przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów zadań do kancelarii Urzędu, w celu weryfikacji, przez odpowiednie komórki organizacyjne, co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po pozytywnej weryfikacji – ocena projektów zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2021 roku.

– Dwie ostatnie edycje MBO niestety nie odbyły się. Regulamin tej edycji zostanie dopasowany do warunków epidemicznych, co pozwoli na przeprowadzenie całej procedury – dodaje Jacek Orych – Burmistrz Marek.

W 2020 roku w skład Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wchodzili :
Justyna Misiura – (przedstawiciel NGO),
Marianna Świętochowska (przedstawiciel NGO),
Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (przedstawiciel rady miasta),
Andrzej Nadolski (przedstawiciel rady miasta),
Sławomir Zajdel (mieszkaniec),
Witold Cytrynowski (mieszkaniec),
Ada Gajek (przedstawiciel burmistrza),
Dariusz Pietrucha (przedstawiciel burmistrza).

Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta Marki LINK.