Prawie 2,3 mln zł z budżetu Mazowsza na aktywizację seniorów

Prawie 2,3 mln zł z budżetu Mazowsza na aktywizację seniorów

Czas pandemii zablokował wiele inicjatyw, w których braliby udział starsi mieszkańcy województwa. Mimo to Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wybrało w konkursie ponad 40 organizacji, które wesprą działania tworzone dla seniorów. Aż 16 z nich to organizacje z Warszawy i okolicznych powiatów. W tym tygodniu zarząd województwa zatwierdził dofinansowanie na różnego typu działania – m.in. inicjowanie rad seniorów czy powstanie interaktywnej mapy dobrych praktyk.

Od prawie dwóch miesięcy nie są możliwe spotkania klubów seniora, zajęcia w ramach uniwersytetów trzeciego wieku ani inne aktywności wśród osób starszych. Ze względu na komplikacje przy zachorowaniach na COVID-19 seniorzy powinni pozostawać w domach i jak najwięcej korzystać z pomocy innych osób. W tym czasie ci, którzy korzystają z internetu, mieli okazję korzystać z różnych podpowiedzi – również tych proponowanych przez MCPS: jak spędzać wolny czas, jak w domu zadbać o formę czy gdzie szukać pomocy przy robieniu zakupów lub wypisaniu leków. Seniorzy pozostają w domach, ale organizacje pracujące na ich rzecz muszą być przygotowane na moment, gdy codzienne życie starszych osób wróci do dawnego rytmu. Dlatego Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało otwarty konkurs ofert. Wybrano w nim organizacje pozarządowe, które jeszcze w tym roku zrealizują wiele projektów sprofilowanych na seniorów.

– Część środków przeznaczonych jest na rozwój lub powstawanie rad seniorów. To bardzo ważne inicjatywy, bo to nie tylko okazja do spotkań, do aktywności osób biorących w niej udział, ale przede wszystkim podpowiedź ze strony seniorów, jak samorządy i inne organy mają pracować, by seniorzy byli pełnoprawnymi członkami naszej społeczności – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Organizacje mogły ubiegać się o dotację na działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną, na partycypację osób starszych w życiu społecznym (czyli np. działanie nowych rad seniorów oraz rozwijanie kompetencji już istniejących), na stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w ramach ścieżki edukacyjnej w trzeci wiek oraz na stworzenie interaktywnej mapy dobrych praktyk i miejsc przyjaznych seniorom.

W sumie dofinansowanie otrzymało 41 organizacji. Największa część, bo aż 1,6 mln zł przeznaczona została na różnego typu działania dotyczące zwiększania samodzielności osób starszych i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. Dotacja trafi do 38 organizacji oferujących różnego typu zajęcia, aktywności oraz wsparcie dla seniorów. Aż 14 z nich to organizacje z Warszawy i okolicznych powiatów. Ponad 46 tys. zł otrzyma Fundacja „Terapeuci Dla Rodziny” z pow. piaseczyńskiego na projekt „Młodość trwa wiecznie…”, Fundacja Pracownia Kompetencji z Legionowa – 49 tys. zł na projekt „Razem raźniej. Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic”, Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” – 11,8 tys. zł na projekt Międzygminny Klub Seniora, Fundacja Akomodacja z Chrzęsnego (pow. wołomiński) – prawie 48 tys. zł na projekt „Nie jesteśmy sami, nie bądźmy samotni”, Fundacja „to Lubię” (Zakręt, pow. otwocki) – 43 tys. zł na „Podwieczorki przy mikrofonie”. W przypadku organizacji z Warszawy: Fundacja Verita – otrzyma prawie 47 tys. zł na drugą edycję projektu „Seniorem być, czyli jak bezpiecznie i aktywnie żyć”, Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem – 46 tys. zł na „Aktywni razem w sercu Mazowsza”, Stowarzyszenie Kulturalne „Bliżej Tradycji i Kultury” – ok. 41,5 tys. zł na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”, Fundacja im. Lesława A. Pagi – 48 tys. zł na projekt „Seniorzy 4.0”, Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” – 47,3 tys. zł na Mazowiecki dzień seniora na wyścigach konnych Toru Służewiec, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski – 49,5 tys. zł na kolejną edycję projektu „Młodość przychodzi z wiekiem”, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „hej,Koniku!” – prawie 50 tys. zł na „Kurs na zdrowie, samodzielność i kulturę”, Fundacja Projekt Starsi – ponad 41,5 tys. zł na projekt „Pamięć Zadbana” oraz Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” – 26,5 tys. zł na Akademię Zdrowego Seniora.

Prawie 2,3 mln zł z budżetu Mazowsza na aktywizację seniorów

Na aktywizację obywatelską seniorów, włączanie ich w życie społeczne 300 tys. zł otrzymała Fundacja „ZACZYN” z Warszawy, która będzie realizowała projekt Senior Obywatel Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów 2020 skierowany do mazowieckich seniorów biorących udział w pracach lokalnych rad, a także osób, które tworzą nieformalne grupy inicjatywne zaangażowane w powstawanie nowych rad na szczeblu gminnym. Chodzi o zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym m.in. przez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów, ale też diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, podejmowanie działań motywujących i aktywizujących lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modelów partycypacji.

Również 300 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na realizację projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Chodzi o organizację zajęć edukacyjnych, które będą prowadzone przez naukowców (osoby ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora i współpracujące np. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim itp.). Środowiska senioralne zgłosiły zapotrzebowanie na zajęcia edukacyjne o następującej tematyce: archeologia, astronomia, etnologia, geografia, historia, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, literatura, literaturoznawstwo, medycyna, muzyka, muzykologia, ochrona środowiska, podróże, politologia, prawo, psychologia, religioznawstwo, socjologia, zdrowie. Tych obszarów mają dotyczyć zajęcia. W ramach projektu Stowarzyszenie będzie współpracować z organizacjami działającymi na rzecz seniorów, np. uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Innowacyjnym przedsięwzięciem jest Senioralne Mazowsze – mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów, która zostanie stworzona przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia z Pruszkowa. Dzięki temu na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dostępna będzie interaktywna mapa, na której osoby starsze będą mogły znaleźć m.in. informację o tym, gdzie szukać zajęć dla siebie, w jakich aktywnościach mogą wziąć udział, ale też które z miejsc są przyjazne dla seniorów. Mapa będzie miała również swój odpowiednik w wersji papierowej – w formie miniprzewodnika, który trafi do urzędów gmin oraz powiatów na terenie całego Mazowsza. Ten projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 98 tys. zł.