Rozpoczyna się projektowanie Parku Czartoryskiej w Radzyminie

Rozpoczyna się projektowanie Parku Czartoryskiej w Radzyminie, fot: radzymin.pl

14 czerwca br. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowy z firmą Lubcom na wykonanie projektów dwóch parków w Radzyminie: Parku Czartoryskiej w centrum miasta oraz zagospodarowania terenu dawnego Cmentarza Ewangelickiego przy ulicy Polnej.

Zgodnie z wcześniejszą koncepcją Park Czartoryskiej zyska w ciągu najbliższych lat nowe oblicze i ma stać się reprezentacyjnym miejscem w mieście. Na budowę parków Gmina Radzymin pozyskała pod koniec ubiegłego roku blisko 14 mln zł dofinansowania zewnętrznego. Zgodnie z umowami projekt przebudowy Parku Czartoryskiej ma być gotowy do końca czerwca 2019 r., a drugi projekt – budowy parku przy ul. Polnej – ma powstać do końca roku bieżącego. Łączna wartość obu umów wynosi ok. 464 tys. zł (odpowiednio 380 tys. i 84 tys. zł).

Rozpoczynające się prace projektowe są ważnym, milowym krokiem na drodze do modernizacji Parku Czartoryskiej i do stworzenia nowych, przyjaznych przestrzeni parkowych w naszym mieście. Wszystkim mieszkańcom od lat bardzo zależy na przywróceniu świetności Parku Czartoryskiej i teraz zaczynamy realizować to zadanie – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. Rewitalizacja parków jest dużym przedsięwzięciem, nad którym pracowaliśmy przez ponad dwa lata. Przygotowania przyniosły efekty w postaci rekordowego dofinansowania, dzięki któremu możemy przekuwać wizję w rzeczywistość. Na podstawie opracowywanych teraz projektów chcemy stworzyć wspaniałe zielone tereny w sercu i na obrzeżach miasta, które będą nawiązywały do historii Radzymina, a jednocześnie spełniały nowoczesne wymogi kształtowania krajobrazu miejskiego.

Park Czartoryskiej

Koncepcja przebudowy Parku Czartoryskiej zakłada rewitalizację obszaru parkowego w obrębie ulic Strzelców Wileńskich, 11 Listopada oraz Batorego i Żeligowskiego. Zgodnie z tą koncepcją w Parku Czartoryskiej wyznaczono trzy części funkcjonalne: wypoczynkową, sportowo-rekreacyjną oraz wejściową. Projektowanie będzie obejmowało m.in. budowę nowych alejek, przestrzeni rekreacyjnej z placem zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz zespołu boisk. W części wypoczynkowej ważnym elementem krajobrazowym pozostanie istniejący zbiornik wodny, który ma zostać oczyszczony oraz przebudowany. W strefie wejścia do parku planuje się modernizację budynku starej tężni oraz powstanie m.in. strefy aktywności fizycznej z możliwością połączenia jej z terenem pobliskiej szkoły.

W zakres prac wchodzi również zaprojektowanie nowych ławek, fontanny, tarasów i pergoli, a także mostków, które mają być wkomponowane w nowy układ alejek parkowych. Teren parku ma zostać oświetlony oraz objęty monitoringiem. W Parku Czartoryskiej przewiduję się także budowę „hot spotów”, które pozwolą na korzystanie z sieci interenetowej.

Punktem centralnym parku ma być plac historyczny ze zbiornikiem wodnym, nazwanym roboczo „Bijące serce parku”. Do obszaru parkowego zostanie włączona część terenu Przedszkola nr 1, które w zamian otrzyma nowy, własny plac zabaw na tyłach obecnej działki, z górką rekreacyjną i strefą dla nauczycieli i rodziców. Przedszkole zyska także nowy wjazd na teren z uliczki zlokalizowanej po północnej stronie przedszkola, nowe oświetlenie i monitoring.

Park przy ul. Polnej w Radzyminie

Druga z umów, podpisanych z firmą Lubcom, dotyczy projektu przekształcenia dawnego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Polnej w tereny zielone w taki sposób, aby ten obszar stał się dostępny i przyjazny dla mieszkańców. Rewitalizacja będzie miała na celu przybliżenie mieszkańcom i turystom historii dawnego cmentarza, edukację nt. społeczności ewangelickiej, która kiedyś mieszkała na terenie gminy Radzymin, a także stworzenie zielonej przestrzeni na spacery i wspomnienia.

Projektowane alejki będą pełnić funkcję ścieżki historycznej, przy której planuje się umieszczenie zabytkowych pozostałości po cmentarzu, w tym m.in. renowację dawnej bramy wejściowej i wybranych pomników. Przy ścieżce projektowane będą ławeczki i elementy otoczenia parkowego, w tym pagórek widokowy. W planach są także stojaki rowerowe. Ponadto do zakresu prac należy zaprojektowanie plansz, które będą przedstawiać dzieje mieszkańców wyznania ewangelickiego w całej gminie, ze szczególnym uwzględnieniem terenu przy ulicy Polnej.

O dofinansowaniu i wykonawcy

Pod koniec ub. roku gmina Radzymin uzyskała rekordowe dofinansowanie unijne w kwocie blisko 14 mln złotych na projekt „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta”, który obejmuje rewitalizację gminnych terenów parkowych, co ma podnieść prestiż miasta i jego atrakcyjność w oczach zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Zgodnie z listą rankingową, ogłoszoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, typ projektu: „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”, pozyskana kwota uplasowała Radzymin na czwartym miejscu wśród 56 zwycięskich miast w Polsce.

Dofinansowanie unijne pozwoli nie tylko zmodernizować Park Czartoryskiej i stworzyć park przy ul. Polnej, ale będzie również wykorzystane na zagospodarowanie parków na placach T. Kościuszki i Wolności w centrum Radzymina.


Firma Lubcom sp. z o.o., która wygrała przetarg na projektowanie parków Czartoryskiej i przy ul. Polnej w Radzyminie, specjalizuje się w konsultingu gospodarczym ze szczególnym
uwzględnieniem zarządzania projektami w dziedzinie czynienia środowiska bardziej przyjaznym dla życia. Spółka koncentruje swoją działalność na projektach w obszarach ochrony i kształtowania środowiska, budownictwa i zabytków.