Wyłożenie projektu zmiany studium

Wyłożenie projektu zmiany studium

Do 15 stycznia 2021 roku będzie dostępny do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z ww. projektem można zapoznań się w Urzędzie Miejskim w Wołominie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin.

Dyskusja publiczna
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams.

Uwagi do projektu
Termin składania uwag upływa dnia 8 lutego 2021 r. Więcej: https://wolomin.org/wylozenie-projektu-zmiany-studium-od-11-12-do-15-01/

Wyłożenie projektu zmiany studium