Ząbki bez biletu metropolitalnego

Komunikacja miejska, fot: ZTM Warszawa

Miasto Ząbki nie przystąpiło do programu „nowa Warszawa + ” i w roku bieżącym nie planuje wprowadzenia dopłat do biletów okresowych ZTM ważnych w 1 i 2 strefie.

Cały obszar miasta Ząbki jest w I strefie biletowej ZTM w komunikacji autobusowej co wiąże się z wysokimi dopłatami z budżetu miasta Ząbki dla Miasta Warszawy za kursowanie linii autobusowych ZTM w Ząbkach. Oferta „nowa Warszawa+ ” nazwana również biletem metropolitalnym nie przewiduje możliwości dopłat do biletów ważnych tylko w I strefie biletowej, bo nie przewiduje tego uchwała Rady Warszawy dlatego duża część mieszkańców Ząbek korzystająca tylko z komunikacji autobusowej  była by możliwości dopłat pozbawiona.

W zależności od tegorocznych doświadczeń gmin, które do tej oferty przystąpiły, miasto Ząbki nie wyklucza przystąpienia do ww oferty w roku przyszłym o ile ta oferta nadal będzie funkcjonowała, a koszty ponoszone przez gminy będą zbliżone do przedstawionych założeń.

Założenia (prognozy kosztów) przedstawione gminom przez ZTM i m.st. Warszawa, w naszej ocenie nie uwzględniają specyfiki linii wołomińskiej i zawierają kilkukrotnie zaniżone prognozy kosztów dopłat jakie gminy będą musiały ponieść np. przyjęto że w Ząbkach tylko ok. 700 osób będzie zainteresowanych uzyskaniem dopłaty do biletu. Szacunki Urzędu Miasta wskazują, że takich osób w zależności od przyjętego poziomu dopłat mogło by być 3 tys. lub więcej.

Istnieje również obawa, że po wprowadzeniu oferty Warszawa+ w gminach linii wołomińskiej powtórzy się sytuacja jaka miała miejsce kilka lat temu, że poranne pociągi w stronę Warszawy będą tak napełnione, że mieszkaniec Ząbek nie będzie mógł do nich wsiąść.

W pierwszej kolejności Ząbki chcą przeznaczać ograniczone środki finansowe budżetu na szeroko rozumiany rozwój miasta (np. na budowę nowej szkoły oraz budowę i remonty dróg), a także na polepszenie oferty transportu publicznego w Ząbkach (uruchomienie nowych połączeń, zwiększenie częstotliwości kursów na obecnych liniach). Pozyskano znaczące środki zewnętrzne na ważne i strategiczne dla Ząbek inwestycje np. na zagospodarowanie wód deszczowych, czy poprawę jakości i rozwój terenów zielonych. Potrzebne są środki budżetowe na wkład własny aby móc te inwestycje zrealizować w terminie i wykorzystać przyznane dotacje, zwłaszcza, że ceny uzyskiwane w przetargach w ostatnim czasie są nawet kilkadziesiąt procent wyższe niż szacowane w kosztorysach i rozstrzygnięcie przetargu wymusza zwiększenia nakładów z budżetu.

Ewentualne środki finansowe, przeznaczane na dopłaty do biletów mieszkańców Ząbek, które według prognoz miasta były by rzędu kilku milionów rocznie (przy najwyższym progu dopłat), w żaden sposób nie przyczynią się do rozwoju Ząbek, czy poprawy oferty przewozowej. Skala dopłat była by na tyle dużym obciążeniem budżetu, że aby ją zrealizować trzeba by zrezygnować z części potrzebnych inwestycji oraz ograniczyć wydatki bieżące np. na usługi publiczne czy bieżące utrzymanie miasta.

Mając na względnie powyższe, od 1 września nic się nie zmienia w kwestii biletów ZTM w Ząbkach. Autobusy ZTM jak dotychczas będą funkcjonować w I strefie biletowej ZTM, a skorzystanie z szybkiego dojazdu koleją z PKP Ząbki będzie wymagało posiadania biletu ważnego ważnego na I i II strefę ZTM lub odpowiedniego biletu Kolei Mazowieckich.

źródło: zabki.pl