Areszt Śledczy Warszawa – Białołęka szuka pracowników

Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka szuka pracowników, fot: sw.gov.pl

Szukasz stabilnej i stałej pracy? Zostań strażnikiem działu ochrony, pielęgniarką, pielęgniarzem, informatykiem oraz funkcjonariuszem działu finansowego w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce!

Zalety pracy w więziennej służbie:
– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
– atrakcyjne świadczenia socjalne: od zasiłku na zagospodarowanie, poprzez dopłatę do wypoczynku czy zwrot kosztów przejazdu do pracy, aż po ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu,
– dodatek za stopień,
– dodatek służbowy,
– dodatek z tytułu wysługi lat,
– nagrody uznaniowe,
– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera

Areszt Śledczy Warszawa – Białołęka szuka pracowników, fot: sw.gov.pl

Wymagania ogólne stawiane kandydatom:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Kandydaci do pracy w Służbie Więziennej muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Nie czekaj! Dołącz do nas!
Więcej informacji na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej >>LINK<< oraz pod numerem telefonu (22)640-82-51.

Areszt Śledczy Warszawa – Białołęka szuka pracowników, fot: sw.gov.pl