Budżet Mazowsza na 2023 rok przyjęty

Budżet Mazowsza na 2023 rok przyjęty

Radni województwa mazowieckiego przyjęli proinwestycyjny budżet województwa na 2023 rok. Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld zł. Ponad 700 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych.

Ponad 5,6 mld zł po stronie dochodów

Dochody województwa mazowieckiego w 2023 roku osiągną ponad 5,66 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w roku obecnym. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 87 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 4,87 mld zł, w tym z tytułu CIT ponad 4,5 mld zł, a z PIT – ponad 359 mln zł. W skład dochodów wchodzą również płatności z Unii Europejskiej – 169,2 mln zł, dotacje na programy operacyjne – 185,9 mln zł, dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł – 90,8 mln zł, pozostałe dochody własne – 124,7 mln zł, subwencja oświatowa – 132 mln zł, pozostałe dochody celowe – 78,3 mln zł.

6,7 mld zł po stronie wydatków

Wydatki na 2023 rok zostały określone na ponad 6,7 mld zł. 30 proc. tej kwoty, czyli blisko 2 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 700 mln zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym. W ramach tej kwoty ponad 660 mln zł to środki na programy wsparcia. „Janosikowe” pochłonie w 2023 r. ponad 1,1 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 920 mln zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2023 rok przedstawia się bardzo ambitnie. – To jest budżet rozwojowy. Ponad 2 mld zł przeznaczymy na inwestycje. To oznacza duże zamówienia. Gros środków, bo ponad 700 mln zł, przeznaczymy na programy wsparcia. Te małe inwestycje są niezwykle ważne i wpływają na jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przeznaczając środki na ten cel, aktywizujemy także małe i średnie przedsiębiorstwa, które najczęściej są wykonawcami tych mniejszych inwestycji. Warto również pamiętać, że Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027. To oznacza, że dostaniemy ponad 2 mld euro, co pozwoli na realizację wielu inwestycji i przedsięwzięć.

Radni o budżecie

Jak podkreśla przewodniczący sejmiku  Ludwik Rakowski, jest to budżet proinwestycyjny. – Przyszłoroczne wydatki wyniosą blisko 6,76 mld zł. Aż 2 mld zł zarezerwowaliśmy na inwestycje. Największą kwotę spośród wydatków inwestycyjnych przeznaczymy na transport i łączność (836 mln zł), ochronę zdrowia (537 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (202  mln zł). Powiaty, gminy i dzielnice m.st. Warszawy będą mogły ubiegać się w sumie o ponad 700  mln zł w ramach programów wsparcia samorządu Mazowsza.

Jak zauważył wiceprzewodniczący sejmiku, a zarazem przewodniczący sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Adam Orliński, odpowiedzialność, profesjonalizm, kompetencja i perspektywiczność to niewątpliwie cechy budżetu, który dzisiaj głosami PSL-u i Koalicji Obywatelskiej przyjął sejmik województwa. – Bardzo cieszy mnie fakt, że została w nim uwzględniona moja poprawka dotycząca wsparcia finansowego służb mundurowych. Razem budujemy Mazowsze.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, zauważa, że rok 2022 był szczególnie trudny dla mazowieckiej ochrony zdrowia i tym samym dla budżetu mazowieckiej ochrony zdrowia. – Mimo to w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia stanowią drugą co do wielkości pozycję. Cieszy mnie, że zostały w nim uwzględnione moje poprawki i zostaną zrealizowane ważne inwestycje: informatyzacja szpitala bródnowskiego i szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej; utworzenie izby przyjęć wraz z przebudową podjazdu dla karetek, dróg dojazdowych i parkingu w szpitalu w Dziekanowie Leśnym; doposażenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku; budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Józefowie czy budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pruszkowie.

W budżecie została uwzględniona również poprawka Anny Katarzyny Brzezińskiej, przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. – Bardzo się cieszę, że moja poprawka budżetowa na rok 2023, dotycząca programu wsparcia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, będzie realizowana. To wsparcie dla WOPR-ów jest bardzo potrzebne. Jeżdżąc po Mazowszu, rozmawiając z prezesami i ochotnikami, rozmawialiśmy o ich potrzebach. I właśnie największym problemem było znalezienie środków finansowych na doposażenie w sprzęty, ale także na remonty budynków. Myślę, że te środki finansowe bardzo się przysłużą i wpłyną na poprawę warunków lokalowych ochotników, a także będą służyły doposażeniu w ważny sprzęt, który na co dzień ratuje życie.

Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, podkreśla, że budżet sejmiku to ogromne wyzwanie. – Co bardzo cieszy, mamy zdecydowanie więcej pieniędzy na projekty wspierające samorządy, NGO i na infrastrukturę drogową i szpitalną. W polityce społecznej będzie też więcej środków finansowych, co ustabilizuje nasze działania i powiększy zakres, będzie więcej beneficjentów, głównie organizacji pozarządowych, co przełoży się na większą liczbę działań dla dobra naszych mieszkańców. A w polityce społecznej są duże braki w wielu dziedzinach wynikające z małego zainteresowania polityką społeczną administracji rządowej. Po przyznaniu świadczeń w ramach 500 plus i kolejnych emerytur rząd decentralizacją chce załatwić politykę społeczną, ale tak to nie działa. Będziemy starali się „zatkać dziury” w polityce społecznej na Mazowszu, gdzie tylko będzie to możliwe.

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Bartosz Wiśniakowski entuzjastycznie podsumowuje przyszłoroczne wsparcie samorządu dla projektów proekologicznych. – W dziedzinie ochrony środowiska rozdysponujemy ponad 70 mln zł. Cieszę się, że postulowane przez nas instrumenty wsparcia, takie jak Mazowsze dla czystego powietrza czy Mazowsze dla Klimatu, znalazły stałe miejsce w budżecie i są rokrocznie uwzględniane jako priorytet UMWM. W ciągu 4 lat zwiększyliśmy budżet na szeroko rozumianą ochronę środowiska ponaddwukrotnie! Zyskujemy na tym jako cała mazowiecka społeczność.

Programy wsparcia 2023

Samorząd Mazowsza w 2023 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia. Na ten cel sejmik przeznaczył ponad 660 mln zł. Największa pula środków, w wysokości 476 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pojawią się też nowe programy: Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla czystego ciepła, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Autobusy dla mazowieckich szkół oraz tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP. W sumie 20 programów i zadań:

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
 • Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł;
 • Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
 • Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
 • Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;
 • Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.

52,9 mln zł w 2023 roku władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 18 mld zł, w tym o charakterze bieżącym – 11,1 mld zł i majątkowym – 6,9 mld zł. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczyć ponad 2,8 mld zł, na transport – 9,5 mld zł, rozwój regionalny – 2,5 mld zł, ochronę zdrowia – 2 mld zł. Wśród planowanych przedsięwzięć, które mają być zrealizowane do 2038 roku, największe to:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 747 od Iłży do Solca nad Wisłą – 516 mln zł,
 • przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki – Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową  nowego przebiegu  drogi w Nowym Dworze Mazowieckim – 189 mln zł,
 • budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – 426 mln zł,
 • budowa nowego budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie wraz z otoczeniem i komunikacją – 208 mln zł,
 • utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera – 20 mln zł,
 • zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego – 117 mln zł,
 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. J. Kochanowskiego Garbatce-Letnisku – 110 mln zł,
 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – 43 mln zł,
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – 34 mln zł.