Marecki Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi wyróżniony

To już kolejne wyróżnienie i druga nagroda w tym miesiącu dla Mareckiego OPS.

W dniu 7 listopada podczas konferencji „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „Zawsze pomocni”. To uhonorowanie działań, podejmowanych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Doceniono działania mareckiego zespołu OPS oparte na tworzeniu mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług w środowisku lokalnym, w szczególności skoncentrowaniu na ograniczaniu zjawiska umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Z okazji święta pracowników służb społecznych na wniosek Jacka Orycha – Burmistrza Miasta Marki, Rada Pomocy Społecznej działająca przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego pozytywnie zaopiniowała działania mareckich służb i w dniu 21 listopada 2018 r. OPS Marki otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Doceniono fakt, iż OPS w Markach podejmuje szereg innowacyjnych działań, od powołania do życia jednostki specjalistycznego poradnictwa na szczeblu gminnym tj. Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, utworzeniu mieszkania chronionego dla rodzin będących w kryzysie po pozyskanie 2 rodzin wspierających, których działania już przynoszą zamierzone efekty.

Marecki Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi wyróżniony, fot: MRPiPS

OPS Marki jako pierwszy i jedyny na terenie powiatu wołomińskiego realizuje zadanie wspierania rodziny poprzez usługi w mieszkaniu chronionym, ponadto oferuje dostęp do programu „Odzyskać Dziecko”, który ma na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych oraz utrzymanie dzieci w rodzinach, w których już wystąpiło zagrożenie odebraniem i umieszczeniem w pieczy zastępczej. Doceniono, iż zwiększa się  skuteczność pomocy społecznej w gminie.  Realizowany projekt RODZINA REJACJA REINTEGRACJA już przynosi wymierne efekty, a dzięki programowi „Odzyskać dziecko” 6 dzieci z terenu gminy  powróciło do środowisk naturalnych.

Marecki Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi wyróżniony, fot: OPS Marki

Ogromnym przedsięwzięciem na który zwrócono uwagę,  jaki realizuje od ponad roku marecki OPS jest wdrożenie pilotażowego „Modelu usług o określonym standardzie w gminie”. Jako jeden z pierwszych na Mazowszu oddziela pracę socjalną od postępowań administracyjnych czyli oddziela pomoc niematerialną, wsparcie w rozwiązywaniu problemów w środowisku od tradycyjnego przyznawania zasiłków.  Co istotne, chętnie również dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi ośrodkami, które rozpoczynały bądź planowały realizację tego projektu. OPS w Markach już dziewięć wizyt studyjnych dla ośrodków z terenu województwa mazowieckiego.

Marecki Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi wyróżniony