Nabór do Straży Miejskiej w Ząbkach

Nabór do Straży Miejskiej w Ząbkach, fot: zabki.pl

Straż Miejska w Ząbkach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Straż Miejska oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, „trzynastą pensję”, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe.

Wymagania niezbędne:
· obywatelstwo polskie
· ukończone 21 lat
· korzystanie z pełni praw publicznych
· wykształcenie co najmniej średnie
· nienaganna opinia
· sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
· strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
· uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
· ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej w Ząbkach, wiedza o społeczeństwie, Ząbkach (w tym znajomość topografii),
· ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia]
· aktywność sportowa
· bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
· prawo jazdy kat. B
· uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (poniżej link do kwestionariusza) >>LINK<<

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 25.02.2022 r. do godz. 15:00
· pocztą na adres: Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, z dopiskiem „praca strażnik miejski” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego);
· osobiście w zamkniętej kopercie, wraz z adnotacją: „praca – strażnik miejski” u dyżurnego Straży Miejskiej w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, w godz. 08.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji na stronie zabkowskiej Straży Miejskiej >>LINK<<