Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych w Zielonce

Konsultacje społeczne

Urząd Miasta Zielonka informuje, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zielonka.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zielonka.

Celem konsultacji jest:

a) przekazanie szczegółowych informacji mieszkańcom Zielonki nt. przedmiotowego projektu uchwały określającego maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zielonka,

b) poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Zielonka oraz zebranie uwag i wniosków mieszkańców w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji dla ustaleń w zakresie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zielonka

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 lutego 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 lutego 2019 r.

Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

Przedmiotowy projekt uchwały Rady Miasta Zielonka zostanie udostępniony poprzez:

– publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce pn.”Konsultacje społeczne”,
– publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,
– wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 (parter),
– zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Forma prowadzenia konsultacji

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:

– w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania go na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu),
– w formie elektronicznej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i przesłania go (podpisanego imieniem i nazwiskiem) za pomocą poczty elektronicznej na adres um@zielonka.pl.

źródło: zielonka.pl