Park Dębinki otrzymał oficjalną nazwę

Park Dębinki otrzymał oficjalną nazwę, fot: zielonka.pl

Miejski Park Dębinki – to oficjalna nazwa tej przestrzeni w Zielonce. Rada Miasta Zielonka podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy parkowi.

Teren parku zlokalizowany jest w centralnej części Miasta Zielonka, wzdłuż południowego brzegu rzeki Długiej w rejonie ul. ks. Abramskiego oraz ul. Lipowej.

Park obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27 i 28 obręb 5-00-02, stanowiące własność Miasta Zielonka. Powierzchnia terenu wynosi ok. 4,8 ha. Działki objęte są ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka. Działki o numerach ewidencyjnych 18, 19, 21, 23, 25, 26 i 28 obręb 5-00-02 w przeważającej części znajdują się w terenie zieleni parkowej urządzonej z funkcją uzupełniającą obiektów usług publicznych z zakresu rekreacji i sportu. Działka o numerze ewidencyjnym 27 obręb 5-00-02 znajduje się w terenie zabudowy usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji z funkcją uzupełniającą zieleni parkowej urządzonej.

Powszechnie park ten znany jest pod nazwą park dębinki, jednakże nazwa tego terenu nie była dotychczas prawnie przyjęta przez Radę Miasta Zielonka. Przestrzeń parku z charakterystyczną nazwą ma być nośnikiem tożsamości lokalnej i budować pozytywny wizerunek miasta.

Zaproponowana oficjalna nazwa tego terenu z użyciem przymiotnika miejski ma na celu podkreślenie, iż wyłącznym właścicielem parku jest Miasto Zielonka i będzie to główny obszar odpoczynku i rekreacji, przeznaczony dla wszystkich mieszkańców.

Zwyczajowo używana nazwa park dębinki wywodzi się od słowa dębinka, które zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego [pod red. W. Doroszewskiego] oznacza mały lasek dębowy. Aktualnie obszar ten nie posiada charakteru leśnego, lecz parkowy, na którym rośnie 1200 drzew, w tym 301 dębów, wśród których 11 stanowi pomniki przyrody. Zasadnym zatem jest utrzymanie używanej zwyczajowo nazwy i nadanie jej oficjalnego charakteru. Mając na względzie powyższe nadaje się parkowi nazwę „Miejski Park Dębinki”.

Grunty, na których położony jest park, do 2020 roku nie stanowiły w 100% własności miasta.

Nadanie oficjalnej nazwy parkowi wieńczy rozpoczęty w kadencji 2018-2023 proces pozyskiwania na rzecz Miasta Zielonka wszystkich gruntów w tym obszarze. Oznacza to, iż powierzchnia parku pozostanie niezmienna, teren ten nie utraci swojego charakteru, a wyeksponowane walory przyrodnicze już na zawsze będą służyły współczesnym, jak i kolejnym pokoleniom mieszkańców.