Radni województwa przeciwni odcięciu regionu od unijnego wsparcia

Radni województwa przeciwni odcięciu regionu od unijnego wsparcia, fot: mazovia.pl

Radni województwa mazowieckiego w przyjętym dziś stanowisku wyrazili swój sprzeciw wobec wyłączenia regionu NUTS 2 warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach RPO WM na lata 2021-2027. Radni apelują do rządu o wycofanie się z błędnie podjętej decyzji i umożliwienie Warszawie i 70 okolicznym gminom korzystanie ze wsparcia z regionalnych środków unijnych.

– Ta decyzja jest dla mnie absurdalna. Nie można pozbawić połowy mieszkańców regionu dostępu do wsparcia unijnego. Dziś podczas sesji sejmiku województwa mazowieckiego sprzeciwiliśmy się temu wykluczeniu. Ta pomoc jest niezbędna i należy się mieszkańcom Warszawy i okolicznych gmin – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Pismem z dnia 17 listopada br. Tadeusz Kościński – minister finansów, funduszy i polityki regionalnej poinformował, że NUTS 2 warszawski stołeczny zostaje wyłączony z regionalnego wsparcia unijnego w ramach RPO WM 2021-2027 i będzie finansowany z poziomu krajowego.

Decyzja ministerstwa w praktyce oznacza, że w kolejnej perspektywie unijnej na terenie stolicy i 9 podwarszawskich powiatów nie będzie możliwości realizowania projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, termomodernizacją budynków jednorodzinnych, budową parkingów park and ride i ścieżek rowerowych, e-usługami, OZE dla domów jednorodzinnych, wsparciem Ochotniczych Straży Pożarnych, rewitalizacją kultury i zabytków, parkami krajobrazowymi, a także projektami edukacyjnymi, wsparciem osób dorosłych na rynku pracy czy też dostępności usług zdrowotnych i tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ocenie sejmiku województwa mazowieckiego decyzja stanowi kolejny krok do podziału Mazowsza, któremu sprzeciwia się większość samorządowców z obszaru warszawskiego. Może ona stanowić także zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju regionu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Jest to dla mnie niezrozumiałe, że tak ważna decyzja dotycząca naszego regionu, nie została skonsultowana z władzami województwa ani innymi władzami samorządowymi regionu warszawskiego stołecznego – dodaje marszałek.

Zdaniem Izabeli Ziątek, przewodniczącej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w sejmiku województwa, istnieje poważne zagrożenie, że region warszawski stołeczny nie otrzyma także środków z krajowych programów, w tym na budowę III linii metra czy inwestycje w tabor lub nowe linie tramwajowe. – Jako samorządowiec i radna województwa mazowieckiego chcę, aby Mazowsze rozwijało się w sposób zrównoważony. Bez unijnego wsparcia dla Warszawy i 9 sąsiadujących z nią powiatów stanie się to niemożliwe – dodaje.

Sejmik województwa mazowieckiego apeluje do rządu o:

• dostęp do środków unijnych dla Warszawy i 70 okolicznych gmin, zarówno na poziomie regionalnym jak i centralnym w ramach programów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;

• umożliwienie realizacji inwestycji na obszarze regionu warszawskiego stołecznego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym projektów z zakresu transportu i mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna i metropolitalna, trasy tramwajowe, autobusy niskoemisyjne) oraz poprawy jakości środowiska;

• wynegocjowanie na poziomie Unii Europejskiej dodatkowego, dedykowanego wsparcia dla regionu warszawskiego stołecznego ze względu na niekorzystną zmianę wysokości i warunków wsparcia dla tego regionu w stosunku do okresu 2014-2021;

• przesunięcie środków w wysokości 2,5 mln zł do regionu warszawskiego stołecznego;

• wprowadzenie szerokiego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa w modelach finansowania projektów JST, rekompensującego spadek intensywności wsparcia Unii Europejskiej.