Rozbudowa ul. Słonecznej w Klembowie

Rozbudowa ul. Słonecznej w Klembowie, fot: klembow.pl

W ubiegłą środę, tj. 28 października podpisana została umowa na rozbudowę ul. Słonecznej w Klembowie.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • rozbudowę drogi gminnej klasy D ul. Słonecznej na długości L=1 216,90 m,
 • przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Słonecznej z ul. Łąkową oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Gen. Fr. Żymirskiego (droga powiatowa),
 • budowę nowoprojektowanych ciągów pieszych,
 • budowę poboczy tłuczniowych,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę zatok postojowych dla podróżnych,
 • regulację wysokości istniejącej nawierzchni,
 • przebudowę sieci energetycznej napowietrznej Nn oraz przyłączy,
 • wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
 • likwidację istniejących ogrodzeń na działkach ulęgających podziałowi oraz przesunięcie ich w miejsce nowej linii rozgraniczającej ulicy,
 • zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Wykonawcą zamówienia jest firma ALBLU Sp. z o.o., a wartość zamówienia to 1 537 500,00 zł.