SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

23 lutego w Pałacu Łochów odbyła się uroczystość uruchomienia gazociągu Dobre – Łochów. Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o. o. przebiega przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

Spółka, podczas zorganizowanej konferencji, przedstawiła efekty prowadzonej od 6 kwietnia 2017 r. budowy. Oficjalną część imprezy zakończono uroczystym „zapaleniem znicza”, które według gazowniczej tradycji symbolizuje zakończenie budowy ważnych odcinków gazociągów. W uroczystości, która odbyła się na terenie Centrum Konferencyjnego Pałac i Folwark w Łochowie – pierwszego klienta nowego gazociągu -wzięli udział m. in. burmistrz Łochowa oraz wójtowie gazyfikowanych gmin, wykonawcy gazociągu i stacji gazowych, przedstawiciele Gaz – Systemu, najwięksi klienci, a także członkowie kierownictwa SIME Polska oraz zaproszeni goście.

Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej. Przyłącze do sieci OGP Gaz-System, stację pomiarową oraz rozpoczętą 6 kwietnia budowę gazociągu Rudzienko k. Dobrego – Łochów długości ok. 32 km inwestor sfinansował przy znaczącym wsparciu środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

Wyłonieni w drodze przetargów wykonawcy gazociągu magistralnego łączącego Dobre, Strachówkę, Jadów oraz Łochów zakończyli budowę w listopadzie 2017 r. Techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu została osiągnięta w styczniu br. W styczniu swoje prace przy budowie stacji pomiarowej zakończył OGP Gaz System SA, a prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydając koncesję na działalność dystrybucyjną wyraził zgodę na rozpoczęcie eksploatacji gazociągu magistralnego Dobre – Łochów.

Punkt łączący gazociąg średniego ciśnienia Dobre – Łochów z siecią gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP Gaz System zlokalizowany został we wspomnianym Rudzienku k. Dobrego. Powstały tam dwie stacje gazowe wysokiego ciśnienia. Jedną z nich – pomiarową wybudował GAZ-SYSTEM. Druga – redukująca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie, jest własnością SIME Polska.

SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

W kolejnych latach sieć gazowa będzie sukcesywnie rozbudowywana. Obejmując swoim zasięgiem inne miejscowości na terenie gmin Dobre, Strachówka, Jadów, Łochów, tak aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców. Inwestorzy podkreślają bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych w fazie projektowania i budowy gazociągu. Samorządowcy liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.

SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione i planowane do poniesienia w latach 2017 i 2018 szacowane są na ok. 13 mln PLN. W kolejnych latach w zależności od zainteresowania mieszkańców i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci.

SIME Polska jest operatorem sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, działającym od 2009 roku na terenie powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i zachodnio-warszawskiego. Obsługuje ponad 265 km sieci średniego ciśnienia, za pośrednictwem której dostarcza 27,5 mln m3 gazu ziemnego rocznie do prawie 1300 odbiorców.

SIME Polska gazyfikuje 4 kolejne gminy na Mazowszu

Artykuł powstał przy współpracy z firmą SIME Polska.