Starostwo dofinansuje zewidencjonowanie przydrożnych kapliczek

Przydrożna kapliczka

W związku ze złożoną przez Fundację „Dziedzictwo Nadbużańskie w Kuligowie” ofertą realizacji zadania publicznego, tj. Ewidencją kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, Starostwo Powiatowe postanowiło dofinansować zadanie kwotą 10 tys. zł.

Złożona w Starostwie Powiatowym w Wołominie w dniu 24.05.2017 r., oferta, została zamieszczona w dniu 31.05.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl oraz, na okres od dnia 31.05.2017 r. do dnia 07.06.2017 r., na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołominie. Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących oferty.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego oraz biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów, Zarząd Powiatu Wołomińskiego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r. podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji przez Fundację Dziedzictwo Nadbużańskie z Kuligowa zadania publicznego „’Święci w niebie i na ziemi’. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap 1” kwotą 10.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w 6-ciu gminach powiatu wołomińskiego: Wołomin, Klembów, Poświętne, Tłuszcz, Jadów i Strachówka od dnia 16.06.2017 r. do dnia 11.09.2017 r.. Całkowity koszt realizacji zadania to 11.200 zł.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie