W Markach startuje program dofinansowywania wymiany pieców

Ogrzewanie domu, fot: fotolia.com

Od najbliższego poniedziałku 12 marca, będzie można składać wnioski o dotację z budżetu Miasta Marki na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu ogrzewania, wskazując planowany typ urządzenia.

Marecki urząd zachęca do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji oraz wszelkimi warunkami i wymaganymi dokumentami. Wysokość dotacji celowej wynosić będzie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla budynku mieszkalnego.

Dotacja obejmie wyłącznie trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (w szczególności: węgiel, koks miał, ekogroszek) na ekologiczny:
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie olejowe.

Marki dofinansują swoim mieszkańcom wymianę pieców

Dofinansowanie przyznawane będzie jednorazowo:
1) po całkowitym zrealizowaniu inwestycji,
2) złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
3) dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę.

O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca – osoba fizyczna, który spełnia wszystkie warunki wymienione w Regulaminie m.in.:

-nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową,
-w budynku mieszkalnym, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania nie jest prowadzona, jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się:

-koszty demontażu palenisk na paliwo stałe,
-koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,
-koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
-koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

Nie przyznaje się dotacji na:

-dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji),
-zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego,
-zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła,
-zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania nisko-emisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne,
-budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
-zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej, grzejników oraz wymiany istniejącej instalacji do rozprowadzenia po budynku c.o.,
-koszt przyłącza do sieci gazowej,
-rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
-koszt nadzoru nad realizacją instalacji,
-roboty budowlane, wykończeniowe, które nie są związane bezpośrednio z zakresem umowy.

Zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych przewidzianych na ten cel. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie. Nie wyklucza to możliwości ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie dotacji w kolejnym roku, na zasadach określonych w Regulaminie.

Marki dofinansują swoim mieszkańcom wymianę pieców

Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo po całkowitym zrealizowaniu inwestycji, złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania, dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę, w zakresie ustalonym w umowie i rozliczeniu kosztów kwalifikowanych, na zasadach określonych w umowie zawartej z Gminą Miasto Marki przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac i zakupów dotyczących wymiany źródła ciepła w danym budynku.

Prace i zakupy dokonane przed zawarciem umowy z Gminą nie zostaną dofinansowane.
Program wymiany pieców nie dotyczy nieruchomości komunalnych.
Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w realizacji zadania.

Więcej informacji:
Urząd Miasta Marki
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 22/781-10-03 wew. 700

źródło: marki.pl