Więcej ekranów przy trasie S8

ekrany akustyczne; źródło; zielonka.pl

Na zlecenie zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, dojdzie do budowy nowych i zwiększenie już istniejących ekranów przy trasie S8. Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy.

Zadanie pierwsze obejmuje obszar od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce. Badanie hałasu dla tego odcinka drogi zostało wykonane na zlecenie GDDKiA w ramach obowiązkowej analizy porealizacyjnej. Jej wyniki wykazały przekroczenia obowiązujących norm hałasu, GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie projektu nowych ekranów akustycznych oraz na modyfikację istniejących urządzeń akustycznych. W ostatnich dniach lutego 2021 roku podpisana została umowa z wykonawcą, zgodnie z którą podwyższenie i postawienie nowych barier akustycznych powinny być wykonane do 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Dodatkowo wzdłuż ekranów zostaną wykonane nasadzenia roślin. przez co zyskają estetyczny wygląd.

Etap 1; źródło: zielonka.pl

Zadanie drugie obejmuje obszar od rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka. Na wybudowanie ekranów na tym odcinku trasy S8, Zielonka miała duży wpływ – na zlecenie Miasta Zielonka zostały wykonane pomiary natężenia hałasu. Badania dokonywały akredytowane laboratoria w wybranych punktach wzdłuż drogi ekspresowej S8 na terenie Zielonki. Wykazały one przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Dlatego też, wyniki badań zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a stamtąd do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ten ostatni, jako podmiot upoważniony wydał w 2019 roku decyzję administracyjną nakładającą na GDDKIA obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego w otoczeniu trasy S8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała analizę akustyczną dla omawianego odcinka drogi. Dokument ten ocenił zasięg ponadnormatywnego oddziaływania i tym samym pozwolił ustalić, gdzie jest konieczność ulokowania dodatkowych zabezpieczeń dźwiękowych. Obecnie GDDKIA prowadzi postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy zadania, tj. wykonania projektu, a następnie modyfikacji istniejących oraz budowy nowych ekranów akustycznych wzdłuż drogi ekspresowej nr S8. Termin realizacji zadania został określony na 21 miesięcy od daty zawarcia umowy. W ramach umowy, nowe ekrany również będą otoczone roślinnością.

Etap 2; źródło: zielonka.pl

Zielonka nie pozostaje obojętna wobec hałasu jaki generują samochody poruszające się po trasie S8. Dzięki czemu mieszkańcy Zielonki nie będą musieli wybierać między dobrze skomunikowanym miejscem zamieszkania, a brakiem uciążliwości hałasowych. Pierwszy wymieniony aspekt już został zaspokojony, teraz czas na drugi, który będzie możliwy dzięki ekranom akustycznym.