Wprowadzenie stopni alarmowych (ALFA i BRAVO-CRP) na terenie Warszawy w dn. 11–15.02

źródło: wolomin.org

W związku z organizacją Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w dniach 11-15 lutego 2019 r. na obszarze m.st. Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP).

Stopnie alarmowe wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, i czujności obywateli.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

 • nietypowo zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny lub próbujące zostawić pakunki w miejscach publicznych)
 • przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (np. teczki, paczki, plecaki)
 • przesyłki o podejrzanym wyglądzie lub niepewnej zawartości (np. bez danych i adresu nadawcy, z niespodziewanego miejsca)
 • samochody, a zwłaszcza furgonetki, zaparkowane w nietypowych miejscach (np. w pobliżu miejsc organizowania imprez masowych lub zgromadzeń)

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO?

 • w przypadku podejrzenia wskazującego na ładunek wybuchowy – oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem
 • jeśli otrzymasz podejrzaną przesyłkę – nie ściskaj, nie potrząsaj, nie deformuj, połóż ją delikatnie na gładkiej powierzchni i oddal się na odległość min. 10 metrów
 • gdy zauważysz podejrzany pakunek – nie przesuwaj go, nie podnoś, nie dotykaj
 • jeśli podejrzewasz, że ładunek wybuchowy może znajdować się w samochodzie – nie zbliżaj się i oddal w bezpieczne miejsce
 • jeśli masz możliwość – sfotografuj pakunek/miejsce incydentu.

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112 lub 997.

W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

 • prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
 • zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności
 • informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia
 • zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
 • prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
 • sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów
 • sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 • dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
 • dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m.in. następujące działania:

 • monitorują i weryfikują, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
 • sprawdzają dostępność usług elektronicznych
 • informują personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów
 • sprawdzają kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji
 • dokonują przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP
 • sprawdzają aktualny stan bezpieczeństwa systemów i oceniają wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń
 • informują na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • zapewniają dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów
 • wprowadzają całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP)

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

 • na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;
 • dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
 • w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Ponadto dla określonych placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w odniesieniu do systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw zagranicznych, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Wywiadu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Wywiadu, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

źródło: antyterroryzm.gov.pl