Wsparcie dla przedsiębiorców z branży rozrywkowej i rekreacyjnej

Pieniądze, fot. Fotolia

Przedsiębiorcy z branży rozrywkowej i rekreacyjnej będą mogli ubiegać się o dotację w ramach kolejnej Tarczy Antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 2 mln zł na wsparcie branż dotkniętych obostrzeniami.

Dla kogo pieniądze z Tarczy Antykryzysowej?
– Wsparcie finansowe trafi do branż obciążonych największym ryzykiem pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, które zostały objęte obostrzeniami. Chodzi o przedsiębiorców, których działalność obejmuje przygotowanie i podawanie napojów (m.in. dyskoteki), pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz prowadzących inne formy rozrywki lub rekreacji organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – wyjaśnia Grażyna Krupa – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. – Dotacja będzie wypłacana jednorazowo w wysokości do 5 tys. złotych i będzie bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. O dotację będą mogli ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Jakie są warunki otrzymania dotacji?
Dotację otrzymają mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:
– na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami:
– 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje)
– 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
– 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
– uzyskali przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych,
który w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (w grudniu 2020 r.) lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.
– na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
– na dzień składania wniosku nie mieli zawieszonej lub nieaktywnej działalności gospodarczej.

Od kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od 1.01.2022 r do 15.04.2022 r., wyłącznie poprzez platformę praca.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie:
– tel. 22 763 73 39 e-mail: k.laskowska@pup.wolomin.pl
– tel. 22 763 73 14 e-mail: e.pawlak@pup.wolomin.pl
oraz na stronie internetowej >>wolomin.praca.gov.pl<<