Złóż propozycję zadania do Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

źródło: zabki.pl

Zapraszamy mieszkańców Ząbek do składania propozycji zadań do wykonania w ramach Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Termin składania wniosków to 15.02.2019 r.

Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Ząbki, grupa mieszkańców miasta Ząbki, w tym mieszkańcy małoletni, pod warunkiem, że w grupie znajduje się co najmniej jeden pełnoletni mieszkaniec miasta Ząbki. Jeżeli zgłaszający jest małoletni, do formularza zgłoszeniowego musi dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zgłoszenie propozycji zadania.

Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie wyrażone podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Ząbki, nie licząc autorów.

Jak należy zgłosić zadanie? Na formularzu zgłoszeniowym wraz z listą mieszkańców o której była mowa powyżej (załącznik nr 3 do ww. uchwały).

Zgłoszenie zadania odbywa się poprzez złożenie formularza w urzędzie (Biuro Obsługi Interesanta) lub wysłanie formularza pocztą a adres urzędu: Urząd Miasta Ząbki, Biuro Promocji, 05-091 Ząbki, ul Wojska Polskiego 10. Za dzień otrzymania formularza zgłoszenia zadania uznaje się dzień jego wpływu do urzędu.

Zadanie może zostać zgłoszone tylko w jednej z ww. form. Jeżeli będzie zgłoszone obydwoma sposobami, wówczas zostanie odrzucone. Jeżeli jednak, jedna z ww. form zostanie wycofana, przed upływem terminu składania, tzn. przed 15 lutego br., propozycja będzie brana pod uwagę.

Jakie zadania można zgłosić

Propozycje zadań można zgłaszać w jednej z poniższych kategorii:

kat. I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej

kat. II – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi w roku budżetowym 300 000 zł, w tym w każdej z ww. kategorii po – 150 000 zł.
Do kat. I należą zadania, których wartość szacunkowa nie powinna przekraczać kwoty 50 000 zł.,a do kat. II – zadania , których wartość szacunkowa nie powinna przekraczać kwoty 30 000 zł.

W razie niewykorzystania środków przewidywanych na zadania z jednej kategorii, środki te mogą zostać przeznaczone na zadania z drugiej kategorii.

Propozycje zadań należy zgłaszać w terminie od 1 stycznia do 15 lutego 2019 r.

Zgodnie z ww. uchwałą odbyły się dwa spotkania informacyjne w sprawie ząbkowskiego budżetu obywatelskiego w dniach 24 i 28 stycznia br. o godz. 17.00 do sali im. Haydera Urzędu Miasta Ząbki.

Pytania w sprawie budżetu obywatelskiego należy kierować na e-mail: budzetobywatelski@zabki.pl .

źródło: zabki.pl