Zmiana wysokości opłaty za odpady komunalne w Klembowie

Segregacja śmieci, fot: fotolia.com

W związku z wygasłą 31 grudnia umową z firmą MPK PURE HOME Sp. z o.o., został ogłoszony nowy przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów.

Najkorzystniejsza oferta finansowa, złożona przez firmę KOBE s.c. pokazała, iż obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie będą wystarczały na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Do tej pory koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za jeden miesiąc z terenu całej gminy wynosił 111 982,50 zł brutto. Od 1 stycznia 2019 r. koszty te będą opiewały na kwotę 143 942,40 zł brutto za jeden miesiąc (wzrost o około 30%). Podwyżki kosztów gospodarki odpadami występują w chwili obecnej w całym kraju, co pokazują wyniki przetargów.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, koniecznym było podjęcie nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Klembów od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Klembów obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nieruchomości

 zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe Działki rekreacyjne
Sposób zbierania odpadów komunalnych Stawka od osoby za miesiąc (zł) Pojemność pojemnika na odpady Selektyw. Nieselekt. Sposób zbierania odpadów komunalnych Ryczałtowa stawka opłaty za 1 domek/za rok (zł)
Stawka za 1 pojemnik/za miesiąc (zł)
selektywnie    13,00 120 l    24,00    46,00 selektywnie    192,00
nieselektywnie    26,00 240 l    44,00    80,00 nieselektywnie    368,00
1100 l    200,00    335,00
5 – 7 m3    500,00    720,00

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej jako iloczyn nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Gminy w Klembowie. Zawiadomienia zostaną doręczone przez Sołtysów przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty tj. do 27 stycznia 2019 r. Wprowadzenie zmiany stawek nie wymaga konieczności złożenia nowej deklaracji.

źródło: klembow.pl