1,1 mln zł z UE na gospodarkę odpadami

1,1 mln zł z UE na gospodarkę odpadami, fot: mazovia.pl

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaną w gminach Sadowne oraz Jadów. Z kolei gmina Strachówka zmodernizuje istniejący już PSZOK. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

– Podpisane dziś umowy świadczą o coraz większej świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy. Chronimy je nie tylko z myślą o nas, ale też o kolejnych pokoleniach Mazowszan – podkreślała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

– Takie projekty jak te, na które dziś podpisaliśmy umowy są niezwykle potrzebne. Właściwa gospodarka odpadami ma ogromne znaczenie dla ochrony przyrody, jak również podniesienia standardu życia lokalnych społeczności – zauważyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Gmina Sadowne inwestuje w gospodarkę odpadami

Do gminy trafi ponad 430 tys. zł. W ramach projektu zakupione będą pojemniki i kontenery na odpady, a także powstanie wiata na kontenery otwarte. Poza tym teren wokół zostanie zagospodarowany i oświetlony. W PSZOK-u zbieranych będzie 14 rodzajów odpadów, w tym m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, popioły. Powstaną tu również punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych wykorzystywanych do ponownego użycia. Dla mieszkańców zostanie przygotowana akcja edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jadów

Również gmina Jadów przeznaczy ponad 420 tys. zł unijnego wsparcia na budowę PSZOK-u. Teren przy obiekcie zostanie utwardzony i ogrodzony. Powstanie tu także murowany budynek gospodarczy, który będzie pełnił funkcję pomieszczenia pracowniczego. Na placu zamontowanych zostanie 6 lekkich, przenośnych wiat na kontenery i pojemniki na odpady. Poza tym zamontowane zostaną 2 kontenery typu biurowego i 3 kontenery typu magazynowego. Do oświetlenia terenu i obiektów zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne. W ramach projektu powstanie też punkt napraw i odzysk rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Warsztaty zostaną wyposażone m.in. w: piłę mechaniczną, wiertarkę, imadło ślusarskie, kosiarkę spalinową, pilarkę, wagę 200 kg, ręczny wózek magazynowy, ręczny podnośnik pneumatyczny, komplet narzędzi i kluczy. W PSZOK-u prowadzona będzie selekcja 17 rodzajów odpadów komunalnych.

1,1 mln zł z UE na gospodarkę odpadami, fot: mazovia.pl

Modernizacja PSZOK w gminie Strachówka

Dzięki blisko 280 tys. zł wsparcia unijnego zostanie wykonana kompleksowa modernizacja PSZOK-u w Strachówce. Zamontowane zostaną 4 lekkie wiaty typu magazynowego jako pomieszczenia na pojemniki. Wyremontowany zostanie też budynek starego garażu z przeznaczeniem na punkty napraw i odzysku rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Poza tym wydzielona zostanie wiata na odpady niebezpieczne. PSZOK prowadzić będzie selekcję 15 rodzajów odpadów komunalnych z obszaru gminy. Zakupione zostaną pojemniki różnych wielkości, m.in.: 1100L, 240L i pojemniki na odpady niebezpieczne 60-240L. Nowe wyposażenie techniczne umieszczone będzie w wyremontowanym pomieszczeniu starego garażu.

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.2 Gospodarka odpadami. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

źródło: mazovia.pl