Autyzm i zespół Aspergera – konferencja w Fabryczce

Autyzm i zespół Aspergera - konferencja w Fabryczce

Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie Mariola Kacprzak zapraszają na konferencję „Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznanie i pomoc edukacyjno-terapeutyczna”.

Konferencja odbędzie się w sali Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przy ul. Orwida 20 w dniu 2 kwietnia 2019 roku w godzinach 09.30 – 15.00

Organizatorzy zwracają się z prośbą o potwierdzenie przybycia do dnia 28 marca pod numerem telefonu 22 787-43-01 w. 105.

Program konferencji

9.30 Rejestracja uczestników.

9.45 Powitanie zgromadzonych gości-przemówienie Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie.

10.00 „Diagnoza-model jakościowy i efektywny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzmu i zespołu Aspergera)” – Marta Jakubowska.

11.30 „Diagnoza nozologiczna autyzmu oraz zespołu Aspergera i co dalej?”- Marzena Czarnocka.

12.30 Przerwa kawowa.

13.00 „Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach edukacji włączającej”- Liliana Zientecka.

14.30 Zakończenie konferencji.

PRELEGENCI:

Marta Jakubowska – Pedagog ogólny i specjalny. Terapeuta, od 6 lat pełniąca funkcję dyrektora Przedszkola Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, dwuletnie szkolenie z zakresu terapii rodzin w nurcie systemowym, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy oraz terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się we wsparciu Rodzin oraz prowadzeniu TUS dla osób z ZA i Autyzmem. Od 18 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 13 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konferencje.

Lilana Zientecka – Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do przeprowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 1997 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2010-2015, trenerka projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, a w latach 2016 i 2017 projektu „Zarządzania oświatą w samorządach”. W październiku 2015 roku powołana przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju uczestniczy w pracach sekcji „Edukacja, młode pokolenie i sport” oraz w sekcji „Samorząd”. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Marzena Czarnocka – Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel języka polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; neurologopeda. Obecnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zakresie realizowanych zadań zawodowych współpracuje z dyrektorami i nauczycielami oraz rodzicami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum ds. Integracji. Autorka licznych publikacji w zakresie organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Członek zespołu MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.