Demontaż i odbiór materiałów zawierających azbest w Ząbkach

Azbest, fot: ronstik/fotolia.com

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje o możliwości zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta Ząbki do dnia 20 kwietnia. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki (I piętro, pok. 14 i 15) oraz na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce Gospodarka odpadami – Azbest.

Demontaż azbestowego pokrycia dachowego i/lub odbiór oraz jego utylizacja zostanie wykonana przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym miasto Ząbki zawrze stosowną umowę.

Przedsięwzięcie nie będzie obciążało dodatkowymi kosztami właścicieli nieruchomości, którzy później będą odpowiedzialni za ewentualne prace związane z montażem nowego pokrycia dachowego.