Dotacja na odbiór i unieszkodliwianie azbestu w Markach

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, fot: marki.pl

W czerwcu tego roku miasto Marki realizowało zadanie pod nazwą „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”.

Zadanie w 50 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Usługę realizowała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński. Zakres prac obejmował w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. Łącznie poddano utylizacji 10,850 ton płyt azbestowych z 6 nieruchomości prywatnych i 2 nieruchomości należących do Gminy Miasto Marki.

Całość zadania: 3 163,86 zł
dotacja z WFOŚiGW: 1 581,93 zł (50%)
Gmina Miasto Marki: 1 581,93 zł

Mieszkańcy, którzy zdemontowali płyty azbestowe (eternit), w przyszłym roku również będą mogli skorzystać z ich bezpłatnego odbioru. W tym celu należy złożyć wniosek bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. nr 13) bądź przesłać listem poleconym na adres urzędu.

Wzór formularza dostępny jest na stronach internetowych: www.marki.pl oraz czyste.marki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.