Dotacja na odbiór i unieszkodliwianie azbestu w Markach

Dotacja na odbiór i unieszkodliwianie azbestu, fot: UM Marki

W czerwcu tego roku Marki będą realizowały zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs ofert na realizację tej usługi wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno. Zakres prac obejmował będzie w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców oszacowano, iż do unieszkodliwienia jest 53,532 tony płyt azbestowych.

Mieszkańcy, którzy zdemontowali płyty azbestowe (eternit), w przyszłym roku również będą mogli skorzystać z ich bezpłatnego odbioru. W tym celu należy złożyć wniosek o bezpłatny odbiór oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki (pok. 4) oraz pocztą elektroniczną na adres:

Wzór formularza dostępny jest na stronach internetowych: www.marki.pl oraz www.czyste.marki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.271,00 zł.

Źródło: UM Marki