Konsultacje społeczne dot. rozbudowy ul. Ułańskiej w Radzyminie

Konsultacje społeczne dot. rozbudowy ul. Ułańskiej w Radzyminie

Burmistrz Radzymina informuje Mieszkańców o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy ulicy Ułańskiej w gminie Radzymin – zgodnie z opracowaną koncepcją realizacji inwestycji.

1. Termin konsultacji: 11-20 grudnia 2018 r.

2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

3. W konsultacjach mogą brać udział:
1) osoby zamieszkujące na terenie gminy Radzymin, posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy,
2) grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególne pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji:
a) właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja;
b) właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z przedmiotową inwestycją.

4. Konsultacje prowadzone będą w formie:
1) elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych Gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl – ankieta on-line (udział w ankiecie potwierdzony jednorazowym hasłem SMS);
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 (pokój nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

W przypadku udziału w konsultacjach społecznych osób niepełnosprawnych, pracownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, obsługującego konsultacje, udziela pomocy w wypełnianiu formularza konsultacyjnego. Dane do kontaktu: tel.: 22 667 68 52, kom.: 600 933 916, e-mail: hgrzelak@radzymin.pl lub inforad@radzymin.pl

5. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych, o których mowa powyżej jest:
1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej,
2) poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby:
a) stworzyć płaszczyznę bezpośredniego współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej;
b) kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za podjęte decyzje inwestycyjne;
c) zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Radzymin. Wyniki konsultacji stanowią materiał pomocniczy przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przedmiotu konsultacji.

7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.konsultacje.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.radzymin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

ANKIETA on-line   
Ankieta konsultacyjna

Konsultacje społeczne dot. rozbudowy ul. Ułańskiej w Radzyminie

źródło: radzymin.pl