Od 1 maja zmiany w gospodarowaniu odpadami w Radzyminie

Wywóz odpadów, fot: fotolia.com

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę Nr 588/XLII/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe model naliczania opłat i stawka
Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w nieruchomościach wielorodzinnych wynosić będzie 12,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie z lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych (np. brak segregacji lub umieszczenie odpadów w niewłaściwej sekcji) została ustalona podwyższona opłata, która wynosić będzie 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody za miesiąc, w którym doszło do niewłaściwej segregacji.

Od dnia 1 maja 2022 r. właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej będzie uiszczał opłatę jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za odbiór odpadów oraz rzeczywistej ilości zużytej wody w danym lokalu mieszkalnym.

Korzystając z wzoru: rzeczywista ilość zużytej wody wyrażona w m3 x 12 zł.

Obecnie wprowadzana zmiana jest powrotem do praktyki stosowanej przed 1 stycznia 2022 r. kiedy to Rada Miejska zmieniła model naliczania opłat za odpady na tymczasowy uzależniony od powierzchni mieszkania. Zmiana modelu wynikała z ryzyka uchylenia uchwał w związku ze zmianą przepisów i nieprecyzyjnymi zapisami ustawy. Po wyklarowaniu się sytuacji prawnej Rada Miejska wróciła to poprzedniego modelu.

Obecna stawka została obniżona w stosunku do stawki funkcjonującej w 2021 roku.

Deklaracja
W imieniu mieszkańców nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (bloków) deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości (zarządcy) – mają na to czas do 10 czerwca 2022 r. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości zamieszkałej, zarządcy nieruchomości muszą złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie. W razie potrzeby istnieje możliwość składania korekt.

Nową deklarację należy złożyć:
– osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul Komunalna 2, Radzymin
– listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
– elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP