Od soboty zmiany w ustawie regulującej wycinkę drzew

1350
Zmiany w ustawie regulującej wycinkę drzew

17 czerwca 2017 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca szereg nowych zmian w dotychczasowych przepisach dotyczących usuwania drzew. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela), oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ, po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew objętych zgłoszeniem. Z oględzin sporządzany jest protokół. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzonych oględzin, będzie skutkowało wymierzeniem przez Wójta administracyjnej kary pieniężnej.

Zmianie nie uległ zapis w ustawie o ochronie przyrody, zwalniający z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków zawiera się w terminie od 1 marca do 15 października. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych, obowiązuje m. in. zakaz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd” (§ 6 ust. 1-3 ww. rozporządzenia). Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Komentarze