OPS pomoże poszkodowanym przez wichury

Remont dachu, fot: pixabay.com

Weekendowe wichury spowodowały przerwy w dostawach prądu. Mogło też dojść do strat w mieniu mieszkańców Marek. W tej sytuacji pomocną dłoń poda poszkodowanym Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.

– Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy rodziny zaspokoić niezbędnych potrzeb w oparciu o własne zasoby. Wobec tych osób i rodzin udzielimy pomocy w formie zasiłku celowego (do 6 tys. złotych), a także na remont/odbudowę budynku mieszkalnego (do 20 tys. złotych – w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tys. złotych, ale nie wyższa niż 200 tys. złotych) – informują przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Kwoty zasiłków przyznawane będą w oparciu o oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń. Szacowanie szkód oraz określenie procentowej wartości zasiłku będzie poprzedzone badaniem komisji ds. szacowania strat, w skład której wchodzić będzie pracownik organu nadzoru budowlanego. Udzielona pomoc pochodzić będzie z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zasady udzielania pomocy >>LINK<<

Wypłata zasiłków może odbywać się w transzach i wyłącznie po otrzymaniu przez Miasto Marki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.

Osoby, którym zostanie przyznana pomoc, będą zobowiązane do przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem, odbudową budynku/lokalu, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Kościuszki 39a lub za pośrednictwem E-PUAP składając na dokumencie podpis elektroniczny.

Wzór wniosku do pobrania >>LINK<<

Kontakt z OPS – telefon 22 771 30 23, e-mail ops@marki.pl