Podwyżka opłat za odbiór odpadów w Radzyminie

Wywóz odpadów, fot: fotolia.com

Od początku przyszłego roku 2019 w gminie Radzymin będą obowiązywać nowe, wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Podwyżka wynika z rosnących w naszym regionie i w całej Polsce kosztów odbioru odpadów, a także z braku uregulowania rynku w tym zakresie.

Gmina Radzymin trzykrotnie organizowała przetarg na odbiór odpadów, aby uzyskać najkorzystniejszą cenę. Przesłanki, którymi kierowały się władze gminy przy podejmowaniu decyzji nt. nowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, odzwierciedlają obecną sytuację rynkową i zostały obliczone tak, aby pokryły faktyczne koszty odbioru odpadów.

Podniesienie opłat za wywóz śmieci od 2019 r. wynika z cen, które gminie Radzymin zaoferowały firmy, biorące udział w postępowaniach na wybór dostawcy usług odbioru odpadów. Gmina Radzymin trzykrotnie organizowała przetarg, aby uzyskać możliwie najniższą cenę. Za każdym razem złożone oferty wskazywały na konieczność podniesienia opłat, a zawarte w nich kwoty znacznie przewyższały wpływy gminy z opłat za odbiór odpadów.

Dwa pierwsze przetargi zakładały podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na okres dwóch lat. W pierwszym z nich z września 2017 r. kwota wpływów gminy z opłat za odbiór odpadów była określona w budżecie na 6,7 mln zł, podczas gdy najniższa ze złożonych ofert opiewała na blisko 10 mln zł. Przetarg został unieważniony, zmieniono zakres obowiązków wykonawcy i ponownie ogłoszono przetarg w listopadzie 2017 r. Najniższa oferta w wysokości ponad 9,3 mln zł także przekroczyła planowane przez Gminę środki z poboru opłat, tym razem w wysokości 6, 9 mln zł. Ten przetarg również został unieważniony, a w związku z koniecznością kontynuacji odbioru odpadów od stycznia br. zmieniono zakres obowiązków wykonawcy oraz udzielono umowy na 3 miesiące firmie Imperf z wolnej ręki.

Trzeci przetarg Gmina ogłosiła w styczniu 2018 r., mając zaplanowane w budżecie 3,7 mln zł dochodów z opłat za odbiór odpadów przez kolejne dwanaście miesięcy. Wprowadzając kolejne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, w tym roczny okres obowiązywania umowy, gmina Radzymin również liczyła na obniżenie oferowanych przez firmy stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tak się jednak nie stało. Najniższa oferowana kwota wyniosła ponad 5,2 mln zł. Z uwagi na brak perspektyw na osiągnięcie korzystniejszych cen, przetarg rozstrzygnięto dnia 16 marca 2018 roku i umowa z firmą PPUH Imperf s.c została podpisana do 31 marca 2019 r.

Na podstawie powyższych postępowań przetargowych, a także analizy ściągalności opłaty za odbiór śmieci, Burmistrz Radzymina zaproponował Radzie Miejskiej w Radzyminie decyzję o podwyżce stawek opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców i właścicieli działek rekreacyjnych od stycznia 2019 r. o 40%. Zgodnie z Uchwałami z dnia 26 marca Rady Miejskiej w Radzyminie od początku przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za wywóz śmieci:

-z nieruchomości zamieszkałych, przy czym wysokość comiesięcznych opłat jest iloczynem stawki i liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość:
14 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady są segregowane
28 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady nie są segregowane
-z działek rekreacyjnych, roczna opłata zryczałtowana:
220 zł rocznie za odpady segregowane
270 zł rocznie, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych to także efekt wzrostu kosztów wywozu odpadów w wielu aspektach. W ub. roku wzrosły m.in. tzw. opłaty marszałkowskie dla samorządów za korzystanie ze środowiska, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku. Obowiązuje rejonizacja wywozu odpadów do tzw. RIPOK-ów, co uniemożliwia szukanie tańszych miejsc odbioru śmieci. Stale zwiększają się wymagania odnośnie recyklingu. Mamy też do czynienia z ciągłym wzrostem konsumpcji, a co za tym idzie – ilości odpadów. W konsekwencji rosną również ceny w firmach, które oferują usługi odbioru i utylizacji odpadów.

Szczególny wpływ na rynek odbioru odpadów ma rejonizacja odbioru odpadów, której założeniem było zapobieganie wywożeniu odpadów z bogatszych do biedniejszych rejonów. W efekcie gminy są zobligowane do składowania odpadów w wyznaczonych obszarach gospodarki odpadami i mieszczących się na ich terenie Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Gmina Radzymin należy do warszawskiego okręgu gospodarki odpadami, w którym działa kilkanaście tego typu zakładów. Choć gmina nie jest zobligowana do składowania odpadów w jednym wybranym RIPOK-u, to stawki w za składowanie śmieci na naszym obszarze należą do najwyższych w kraju i są wyższe niż w sąsiednich regionach, np. w Regionie Ostrołęcko-Siedleckim, do którego należy część gmin powiatu wołomińskiego. Ponieważ zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego zabronione jest transportowanie odpadów pomiędzy obszarami RIPOK, gmina musi ponosić miejscowe, wyższe niż gdzie indziej, koszty składowania.

W ramach dbałości o sprawne działanie systemu odbioru odpadów gmina Radzymin uszczelnia system zbierania opłat za śmieci i egzekwowania zaległości. Kontrole przeprowadzane systematycznie przez Eko Patrol pozwalają skutecznie monitorować właścicieli nieruchomości pod kątem liczby osób zgłoszonych do wnoszenia opłat za wywóz śmieci. Coraz efektywniej sprawdza się system fotopułapek, pozwalający karać osoby, które starają się pozbyć odpadów nielegalnie, w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Dzięki tym działaniom ceny wywozu odpadów pozostają do tej pory i do końca 2018 r. na niezmienionym poziomie. Jednak, aby gminny system odbioru odpadów funkcjonował prawidłowo i zgodnie z prawem, podwyżka od nowego roku jest konieczna.

Jednocześnie gmina i radni podejmują działania, skierowane na zahamowanie wzrostu cen. Podczas 48. Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie radni podjęli uchwałę z apelem do Ministra Środowiska i centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami o podjęcie działań w sprawie regulacji rynku gospodarki odpadami. Radni zwracają uwagę na niepokojący i niekontrolowany wzrost kosztów gospodarki odpadami, który bezpośrednio wpływa na budżety domowe i finanse wielu gmin. Treść apelu prezentujemy poniżej.

Gmina Radzymin jest też aktywna na forum związków międzygminnych, które reprezentują wspólne stanowisko samorządów wobec ogólnopolskich problemów, takich jak wzrost kosztów odbioru odpadów w całym kraju. W tym zakresie Rada Miejska w Radzyminie podjęła 26 marca br. uchwałę o przystąpieniu gminy Radzymin do Związku Samorządów Polskich, którego prezesem jest Burmistrz Ząbek Robert Perkowski i który niedawno złożył zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie cen odpadów komunalnych. Problem ten będzie przez gminę Radzymin poruszany także na forum Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP, których gmina jest członkiem.

Gmina planuje również opracowanie strategii zagospodarowania odpadów komunalnych, która ma odpowiedzieć na pytanie, jakie inwestycje i działania Gmina powinna podjąć, aby uniknąć podwyżek opłat za śmieci w przyszłości lub je zminimalizować.

W podnoszeniu cen za odbiór odpadów gmina Radzymin nie jest wyjątkiem. Bardzo wiele samorządów już to uczyniło lub wkrótce uczyni. Proces ten dotyczy całej Polski, a gmina Radzymin dąży do tego, aby w obecnych warunkach rynkowych oferować mieszkańcom optymalne i najbardziej racjonalne kosztowo rozwiązanie.

Prezentujemy poniżej treść apelu w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami z uchwały nr 565/XLVIII/2018 Rady Miejskiej W Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r.:

 

Apel Rady Miejskiej w Radzyminie
do centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami

Rada Miejska w Radzyminie, mając na uwadze niepokojący i trudny do zaakceptowania wzrost kosztów gospodarki odpadami, który bezpośrednio wpływa na budżety domowe i finanse wielu gmin, apeluje do Ministra Środowiska o skontrolowanie i regulację rynku gospodarki odpadami oraz o debatę publiczną na ten temat z udziałem samorządów.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) samorządy stworzyły system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zapewniają ciągłość odbioru odpadów. Wywiązujemy się z naszych obowiązków, lecz obecnie ogromnym wyzwaniem są rosnące koszty tego zadania. Te koszty obciążają naszych mieszkańców, gdyż system odbioru odpadów, zgodnie z ustawą, jest systemem samofinansującym się. Wobec rosnących kosztów gminy muszą albo podnosić stawki za odbiór odpadów, albo doraźnie przesuwać środki, aby opóźnić obciążenia dla mieszkańców.

Wzrost kosztów wynika z wielu czynników, na które rząd i ustawodawca ma wpływ. Jednym z nich są rosnące koszty odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które mają monopol na lokalnych rynkach. Obowiązuje rejonizacja RIPOK, która uniemożliwia gminom wybór konkurencyjnej oferty odbioru odpadów. Rosną opłaty marszałkowskie i koszty utylizacji odpadów selektywnych.

W konsekwencji gminy nie są w stanie uzyskać korzystnej ceny za wywóz odpadów. Gmina Radzymin, podobnie jak wiele samorządów w całej Polsce, już trzykrotnie organizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, licząc na obniżenie oferowanych cen. Najkorzystniejsza oferta z ostatniego przetargu zmusza gminę Radzymin do wzrostu stawek za odbiór odpadów aż o 40%.

Ustawodawca i rząd mogą zahamować ten niepokojący wzrost cen poprzez regulację rynku gospodarki odpadami, tak jak regulowane są rynki dostaw gazu czy energii elektrycznej. Bez takich regulacji i poprzedzającej je debaty obecne warunki mogą w przyszłości sprzyjać dalszej monopolizacji rynku gospodarki odpadami i zmowom cenowym. Apelujemy o zajęcie się tym problemem oraz o szeroko zakrojone konsultacje z samorządami, jak powstrzymać wzrost kosztów odbioru odpadów dla naszych mieszkańców.

Prosimy też o otwartą debatę i edukację społeczeństwa nt. zasad mądrej gospodarki odpadami pod kątem coraz ostrzejszych norm segregacji odpadów i rosnącej konsumpcji, która ma bezpośredni wpływ na coraz większą ilość śmieci.

źródło: radzymin.pl