Powiatowy Urząd Pracy wypłaca środki w ramach Tarczy Antykryzysowej

449
Pieniądze, fot: pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie otrzymał na wdrażanie Tarczy Antykryzysowej 75 mln zł. Wartość pomocy w pozytywnie rozpatrzonych wnioskach, złożonych przez przedsiębiorców z powiatu wołomińskiego, przekroczyła 50 mln złotych.

O jakie środki przedsiębiorcy mogą obecnie ubiegać się w ramach Tarczy Antykryzysowej?
W trybie ciągłym prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyniku nowelizacji przepisów zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność powinna być prowadzona w dniu składania wniosku oraz przed dniem 1 kwietnia br. (działalność nie mogła być zawieszona w jednym z wymienionych dni: 29 lutego lub 31 marca br.).

Jak już informowaliśmy, za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy. Do zawarcia umowy dochodzi po zaakceptowaniu wniosku o daną formę wsparcia. Umowa obowiązuje od dnia wypłaty pożyczkobiorcy pożyczki.

Czekamy na wejście w życie przepisów ustawy wdrażającej tarczę 4.0. , która ma wprowadzić umorzenie pożyczki automatycznie, po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące, bez konieczności składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kolejny ważny zapis tej ustawy przewiduje, że środki z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Przypominamy, że komplet dokumentów o przyznanie pożyczki, składany w formie papierowej, powinien zawierać:
– Wniosek o dofinansowanie – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Umowa o wypłatę dofinansowania – 2 egzemplarze podpisane przez wnioskodawcę i zaparafowane na każdej stronie.

Złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów znacznie ułatwia pracownikom urzędu sprawne rozpatrzenie wniosku.

Ponadto informujemy, że do 01 lipca br. trwa kolejny nabór wniosków, skierowany do przedsiębiorców, pracodawców z powiatu wołomińskiego, tj.:
– mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS;
– przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników – na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.
Po zakończeniu bieżącego naboru zostanie ogłoszony w lipcu nabór kolejny na ww. formy wsparcia.

Z zasadami udzielania dofinansowania oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej www.wolomin.praca.gov.pl oraz na platformie www.praca.gov.pl.

Komentarze