Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Zielonce

Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości informację o mającym odbyć się ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Chopina będącej własnością Gminy Miasta Zielonka

Zgodnie z miejscowym planem przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XXXVI/335/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie ul. Wyszyńskiego – obszar IV (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2017 r., poz. 6052), nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 21-MN.

Działka nr 23 o powierzchni 542 m² zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 99 m², który wymaga kapitalnego remontu. Nieruchomość od strony południowo-wschodniej nie posiada ogrodzenia.

Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka ulica Lipowa 5, pokój nr 3. Rejestracja uczestników przetargu  odbędzie się pod ww. adresem w dniu przetargu w godzinach 11:30–11:55.

Wadium w kwocie 40 tys. złotych należy przekazać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielonka nr 96 1020 1026 0000 1302 0261 3594 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej dnia 17 sierpnia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, podczas rejestracji uczestników.

Uczestnikiem przetargu może być osoba, która wpłaci wadium i zostanie zarejestrowana jako jego uczestnik. Wpłacone wadium uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jego organizator jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zielonka, pokój 310, w godzinach:
8:00-17:00 – poniedziałek
8:00-16:00 – wtorek, środa, czwartek
8:00-15:00 – piątek
telefonicznie pod numerem 22 7613925 lub elektronicznie um@zielonka.pl.

źródło: zielonka.pl