Rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji zwierząt w Radzyminie

Pies z kotem, fot. Pixabay

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2021 roku” rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt. Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2020.

Główna zasada finansowania zabiegów jest taka, że właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy, w którym przeprowadza zabieg. Następnie na podstawie faktury ubiega się o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek:
– wniosek w wersji MS Word Wniosek – załącznik Nr 1.docx
– wniosek w wersji PDF Wniosek – załącznik Nr 1.pdf

Przyjmowane będą tylko wydatki, poniesione po 24.03.2021, gdyż jest to data wejścia w życie wspomnianej wyżej uchwały. Wysokość refundacji za poszczególne zabiegi kształtuje się następująco:
– kastracja kota – 70 zł,
– sterylizacja kotki – 160 zł,
– kastracja psa – 200 zł,
– sterylizacja suki – 270 zł,
– zabieg elektronicznego znakowania zwierząt (czipowanie) – 35 zł,

Proszę pamiętać, że przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa, który dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne jest jego jednoczesne zaczipowanie wraz z rejestracją numeru czipa w bazie Safe – Animal.

Zapoznając się z treścią wyżej przywołanej uchwały, zatwierdzającej gminny program, proszę szczególnie zwrócić uwagę na elementy jakie powinna zawierć faktura, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o zwrot kosztów zabiegu. Np. faktura o zwrot kosztów kastracji psa powinna zawierać:
– dane właściciela zwierzęcia,
– informację, że była to kastracja psa oraz nr wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa.
– jeśli właściciel ubiega się również o zwrot kosztów czipowania, informacja o wykonaniu znakowania powinna być wyodrębniona na fakturze.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów tylko raz w roku kalendarzowym i maksymalnie do dwóch zwierząt (nie dotyczy czipowań).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających w budżecie gminy na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2021 roku to 38.000,00 zł. Warto zapoznać się z treścią Uchwały nr 413/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 marca 2021 r., zatwierdzającej program, w której szczegółowo opisane są warunki dofinansowania.