Ruszyła kolejna edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego

Radzymiński Budżet Obywatelski

Do najnowszej edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego projekty mogą zgłaszać osoby indywidualne, grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Kwota 750 tys. zostanie podzielona pomiędzy projekty inwestycyjne dotyczące ładu przestrzennego oraz nieinwestycyjne m.in. związane ze sportem i kulturą, w tym z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej. Nabór projektów rusza 8 marca i potrwa do 22 marca.

Kto może zgłosić projekt do BO 2019

Zgłosić projekt lub głosować w nowej edycji Budżetu Obywatelskiego może każdy mieszkaniec gminy Radzymin, który w dniu zgłoszenia/głosowania ma ukończone 13 lat. Projekt może również zgłosić grupa mieszkańców licząca do 5 osób, w której każdy z jej członków spełnia warunki wspomniane powyżej. Miejsce zamieszkania na terenie gminy ustalane jest w oparciu o rejestr meldunkowy, stały spis wyborców lub listę posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Jak zgłaszać projekty
Uwaga! Od 8 marca projekty można zgłaszać on-line na stronie LINK

Zgłoszeń można dokonywać także na formularzu dostępnym do pobrania na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin LINK w sekcji „Do pobrania”. Wersja w formie papierowej jest dostępna w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej pok. nr 34). Pobrany formularz może być złożony przez Wnioskodawcę osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej. Wersję elektroniczną prosimy przesłać na adres: budzetobywatelski@radzymin.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Zgłoszenia listowne pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019 – Projekt”. Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.

Na jakie pomysły są przeznaczone środki?
Środki (750 tyś. zł z budżetu gminy) zostaną podzielone na:

– projekty dot. ładu przestrzennego (pula 400 tys. zł)
– projekty dot. działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego (pula 200 tys. zł)
– projekty nieinwestycyjne o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym (pula 80 tys. zł)
– projekty nieinwestycyjne mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności obejmujące działania dotyczące uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej (pula 70 tys. zł).

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które należą do zadań własnych Gminy oraz nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami oraz są ogólnodostępne.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2019:

22.02.2019 r.-17.06.2019 r. DZIAŁANIA EDUKACYJNE, INFORMACYJNE, PROMOCYJNE
08.03.2019 r. – 22.03.2019 r. PRZYJMOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO REALIZACJI
25.03.2019 r. – 29.04.2019 r. WERYFIKACJA FORMALNA I MERYTORYCZNA PROJEKTÓW
06.05.2019 r. OSTATECZNY TERMIN PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW WERYFIKACJI PROJEKTÓW
15.05.2019 r. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
20.05.2019 r.do 02.06.2019 r. GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI PROJEKTÓW
17.06.2019 r. OGŁOSZENIE LISTY WYBRANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI

Jak głosować

Głosowanie nad projektami przeprowadza się poprzez oddanie głosu elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej LINK lub złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym lub mobilnym punkcie do głosowania. Wypełnione karty można przesłać także na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2019 – Głosowanie”.

W przypadku głosowania za pomocą interaktywnej karty dostępnej na stronie internetowej, konieczne jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który głosujący otrzyma poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.

Formularz karty do głosowania będzie można pobrać z Platformy Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin lub otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta i w punktach do głosowania. Głosowanie odbędzie się w terminie 20 maja – 2 czerwca. Przez Internet rozpocznie się 20 maja o godz. 00:01 a kończy 2 czerwca o godz. 23:59. Głosowanie na kartach papierowych rozpoczyna się z dniem 20 maja a kończy w dniu 2 czerwca i odbywa się w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin w godzinach pracy Urzędu lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu).

Każdemu mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Wyniki głosowania poznamy do 17 czerwca.

źródło: radzymin.pl